Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
about us

 

 

 

 

 

หน้าแรก นิสิตปัจจุบัน  ความช่วยเหลือแก่นิสิต

ความช่วยเหลือแก่นิสิต

นิเทศวิชาเอก-โท
    ฝ่ายวิชาการ จัดการนิเทศวิชาเอก-โทเป็นประจำทุกปี ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 ที่จะเลือกวิชาเอก วิชาโท โดยคณาจารย์ซึ่งเป็นผู้แทนสาขาวิชาต่างๆ มาให้ข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับการเรียนการสอน และรายวิชาของสาขาวิชานั้นๆ ตลอดจนแนวทางการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ

งานแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนิสิตคณะอักษรศาสตร์
    ฝ่ายกิจการนิสิตจัดงานแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนิสิตคณะอักษรศาสตร์ เพื่อให้นิสิตได้ทราบแนวทางและข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศ นอกจากวิทยากรจากในคณะและนอกคณะอักษรศาสตร์แล้ว ยังมีวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ที่ให้เกียรติมาในงานนี้ ได้แก่ วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  สำนักข่าวสารญี่ปุ่น  สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น  สำนักงานคณะผู้แทนคณะกรรมาธิการยุโรปแห่งประเทศไทย  British Council  USIS  สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา

การอบรมคอมพิวเตอร์แก่นิสิต
   ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะอักษรศาสตร์ โดยความร่วมมือของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่นิสิตทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษาเป็นประจำ ระหว่างปิดภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลายโดยนิสิตไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
    วิทยากรได้แก่ อาจารย์จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อบรมโปรแกรมการเขียน web page ด้วยภาษา HTML โปรแกรมการตกแต่งภาพ โปรแกรมทำ animation โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล โปรแกรมการจัดการเอกสาร และโปรแกรมใหม่ๆที่น่าสนใจอีกมากมาย

ปัจฉิมนิเทศและนัดพบตลาดงาน
    ฝ่ายกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์จัดงาน "ปัจฉิมนิเทศและนัดพบตลาดงานเพื่อนิสิตอักษรศาสตร์" ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นิสิตเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของการทำงานทั้งด้านทัศนคติ บุคลิกภาพ และการใช้ชีวิตในการทำงาน  และได้มีโอกาสทำความรู้จักกับแหล่งงานและกิจการของหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนต่างๆ อันจะนำไปสู่การสมัครงานกับองค์กรนั้นๆ โดยฝ่ายกิจการนิสิตเชิญหน่วยงานต่างๆ มาจัดแสดงกิจกรรม นิทรรศการ มีเอกสารแจกนิสิต และมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของหน่วยงานคอยตอบข้อซักถาม ตลอดจนเปิดโอกาสให้นิสิตกรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน หรือสัมภาษณ์นิสิตผู้ประสงค์จะสมัครงาน  นอกจากนี้ ฝ่ายกิจการนิสิตยังเชิญวิทยากรมาบรรยายเทคนิคการสมัครงานและการเตรียมความพร้อม เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลในการสมัครงาน
 

การฝึกงาน
    ระหว่างปิดภาคการศึกษาภาคต้นและภาคปลาย ฝ่ายกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์จัดส่งนิสิตชั้นปีที่ 1- ปีที่ 4 ไปฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้นิสิตได้ฝึกใช้ความรู้และมีประสบการณ์จริงในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อไปเมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษา นิสิตสามารถติดต่อสถานที่ฝึกงานที่ต้องการ หรือให้คณะอักษรศาสตร์จัดหาสถานที่ฝึกงานให้ได้
ติดตามขั้นตอนและแบบฟอร์มสมัครขอรับการฝึกงานได้ที่นี่

โครงการจ้างนิสิตทำงานพิเศษ
1. โครงการจ้างนิสิตทำงานพิเศษ ชั่วโมง 50 บาท จะมีอยู่ 3 ช่วง ดังนี้
       - ภาคต้น
       - ภาคปลาย
       - ภาคฤดูร้อน
    นิสิตที่ต้องการสมัครต้องติดตามดูประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของฝ่ายกิจการนิสิต
2. นิสิตขอรับใบสมัครโครงการจ้างนิสิตทำงานพิเศษ ชั่วโมง 50 บาท ได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิต
3. นิสิตกรอกใบสมัครและให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นเรียบร้อยแล้วให้นำส่งที่ฝ่ายกิจการนิสิต
4. นิสิตติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต ว่านิสิตได้ทำงานที่หน่วยงานใด
5. เมื่อนิสิตทำงานในแต่ละเดือนเสร็จแล้ว ขอแบบฟอร์มการเบิกเงินได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิต
6. นิสิตเขียนใบเบิกเงินประจำเดือนที่นิสิตทำเสร็จสิ้นแล้วนั้น หากนิสิตมีรอยแก้ไขในใบเบิกนิสิตต้องเซ็นชื่อกำกับทุกที่ที่มีรอยแก้ไข และนำส่งได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิต
7. เมื่อได้รับเช็คแล้วทางงานคลังและพัสดุจะแจ้งมาที่ฝ่ายกิจการนิสิตให้แจ้งให้นิสิตมารับเช็คได้

* หมายเหตุ
1. หากมีปัญหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิตจะดำเนินการแจ้งให้นิสิตทราบต่อไป
2. นิสิตสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิต

ดาวน์โหลด ใบสมัครโครงการจ้างนิสิตทำงานพิเศษ

 

 

 
 
นิสิตปริญญาตรี
 
นิสิตปริญญาโท-เอก
 
See Also
(จากเว็บไซต์จุฬาฯ)