Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
about us

 

 

 

 

 

หน้าแรก นิสิตปัจจุบัน  การฝึกงาน

การฝึกงาน

นิสิตที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกงานในระหว่างปิดภาคเรียน ขอรับแบบฟอร์มเพื่อขอจดหมายขอรับการฝึกงานได้ที่ ฝ่ายกิจการนิสิต รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จดหมายขอรับการฝึกงาน
    1.1 ขอรับแบบฟอร์มขอจดหมายขอรับการฝึกงานที่ฝ่ายกิจการนิสิต
    1.2 กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบ ถูกต้อง และชัดเจน แล้วส่งคืนที่ฝ่ายกิจการนิสิต
    1.3 รับจดหมายขอความอนุเคราะห์ขอรับการฝึกงานพร้อมใบรายงานผลการฝึกงาน หลังจากยื่นแบบฟอร์มแล้ว 7 วัน (ไม่รวมวันหยุดราชการ) และนิสิตนำจดหมายไปส่งที่หน่วยงานที่ต้องการขอเข้ารับการฝึกงาน
    1.4 ติดตามผลการตอบรับจากหน่วยงานที่ยื่นขอความอนุเคราะห์ไปได้ที่บอร์ดของฝ่ายกิจการนิสิต หรือสอบถามโดยตรงได้ที่ ฝ่ายกิจการนิสิต โทร.0-2218-4897 ทั้งนี้ หากนิสิตมีรายชื่อตามประกาศแล้วขอให้ติดต่อลงชื่อเพื่อรับทราบและรับสำเนาเอกสารที่ ฝ่ายกิจการนิสิต
       ** หมายเหตุ นิสิตสามารถขอจดหมายขอรับการฝึกงานได้ไม่เกินคนละ 3 ฉบับ และแต่ละฉบับจะต้องได้รับการตอบปฏิเสธจากหน่วยงานที่ขอความอนุเคราะห์ไปแล้วก่อนจึงจะขอฉบับต่อไปได้

2. จดหมายส่งตัวนิสิตเข้ารับการฝึกงาน
    หลังจากหน่วยงานที่นิสิตส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์เพื่อขอรับการฝึกงานไปแล้วนั้น ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการฝึกงานได้ ให้นิสิตดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
    2.1 ขอรับแบบฟอร์มขอจดหมายส่งตัวฝึกงานที่ฝ่ายกิจการนิสิต
    2.2 กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบ ถูกต้อง และชัดเจน แล้วส่งคืนที่ ฝ่ายกิจการนิสิต
    2.3 รับจดหมายขอส่งตัวเข้ารับการฝึกงาน หลังจากยื่นแบบฟอร์ม ตามวัน – เวลาที่กำหนด และนิสิตนำจดหมายไปส่งที่หน่วยงานที่ตอบรับให้เข้ารับการฝึกงาน

3. จดหมายขอยกเลิกการฝึกงาน/จดหมายขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการฝึกงาน
    กรณีที่นิสิตได้ดำเนินการตาม ข้อที่ 1 และ 2 แล้ว ไม่สามารถเข้ารับการฝึกงานได้ตามวัน – เวลา ที่แจ้งไปในตอนแรก ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
    3.1 ขอรับแบบฟอร์มจดหมายขอยกเลิกการฝึกงาน /จดหมายขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการฝึกงานที่ฝ่ายกิจการนิสิต
    3.2 กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบ ถูกต้อง และชัดเจน แล้วส่งคืนที่ฝ่ายกิจการนิสิต
    3.3 รับจดหมายขอยกเลิกการฝึกงาน/จดหมายขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการฝึกงาน หลังจากยื่นแบบฟอร์ม ตามวัน – เวลาที่กำหนด และนิสิตนำจดหมายไปส่งที่หน่วยงานที่ตอบรับให้เข้ารับการฝึกงาน

4. การส่งคืนใบรายงานผลการฝึกงาน
    หลังจากที่นิสิตได้เข้ารับการฝึกงานครบถ้วนตามวัน – เวลาที่ยื่นขอไว้แล้ว หน่วยงานที่นิสิตเข้ารับการฝึกงานจะต้องประเมินผลการทำงานของนิสิตและส่งคืนที่ ฝ่ายกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  
    ขอรับฝึกงาน
    หนังสือรับรองความประพฤติ
    ใบรายงานผลการฝึกงาน (ภาษาไทย)
    ฟอร์มขอจดหมายยกเลิกการฝึกงาน(ใหม่)
    ฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาฝึกงาน(ใหม่)
   

 

 
 
นิสิตปริญญาตรี
 
นิสิตปริญญาโท-เอก
 
See Also
(จากเว็บไซต์จุฬาฯ)