รางวัลนิสิตดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา

นางสาวชุตินันท์มาลาธรรม นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาคติชนวิทยา ที่ได้รับรางวัลนิสิตดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Facebook
Twitter