รางวัลชนะเลิศการนําเสนอเชิงสร้างสรรค์ “พลังงานสะอาดในชีวิตประจําวันที่ทุกคนเข้าถึงได้”

นางสาวสิริโชค โกศัลวิตร นิสิตภาควิชาภาษาไทย ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดการนําเสนอเชิงสร้างสรรค์แบบ PechaKucha 20×20 ในหัวข้อ “พลังงานสะอาดในชีวิตประจําวันที่ทุกคนเข้าถึงได้” (Clean Energy in Daily Life powered by PechaKucha 20×20) จัดโดย สถาบันเอเชียศึกษาและสถาบันวิจัยพลังงาน โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Facebook
Twitter