รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์

ดร.พลกฤษณ์ วสีวิวัฒน์ ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาคติชนวิทยา ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจําปีพุทธศักราช 2563 จากผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “พลวัตของคติชนเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ในสังคมไทยร่วมสมัย” โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ปรมินท์จารุวร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

Facebook
Twitter