เขียนเล่นเป็นเรื่อง (ผลงานลำดับที่ 3 ในชุด “วิชญมาลา)

เขียนเล่นเป็นเรื่อง : รวมผลงานสร้างสรรค์ของนิสิตภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนังสือชุด “วิชญมาลา” รวมผลงานด้านภาษาและวรรณคดีไทย ลําดับที่ 3

โดยได้ทุนสนับสนุนการจัดทําต้นฉบับและการจัดพิมพ์จากโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย

สํานักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัตถกาญจน์อารีศิลป บรรณาธิการ
พิมพ์ครั้งแรก 2563

อ่าน e-book ได้ “ฟรี” ผ่าน 2 ช่องทาง
1. ทาง Meb Application อ่านได้ที่นี่ ดูวิธีการดาวน์โหลดหนังสือ
2. ทาง CU eBook Store Application อ่านได้ที่นี่ ดูวิธีการดาวน์โหลดหนังสือ

Facebook
Twitter