“รูปรอยของถ้อยคำ: คลังข้อมูลและนิทรรศการออนไลน์ว่าด้วยความใกล้ชิดระหว่างกวีนิพนธ์กับทัศนศิลป์”

ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก

โครงการยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ

เชิญชม “รูปรอยของถ้อยคำ: 

คลังข้อมูลและนิทรรศการออนไลน์ว่าด้วยความใกล้ชิดระหว่างกวีนิพนธ์กับทัศนศิลป์” 

ผลงานของนิสิตรายวิชา “วิวัฒนาการร้อยกรอง” คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคปลาย 

ปีการศึกษา 2563
ทางเว็บไซต์ https://www.tracesofwords.com

ติดตามการบรรยายได้ทางเฟซบุ๊ก “Traces of Words รูปรอยของถ้อยคำ”

Facebook
Twitter