ผลงานการเขียน ของ ณัฐชา เกิดพงษ์ นิสิตฝึกงานในตำแหน่ง content creator ของ The cloud

สิ่งสำคัญเมื่อเริ่มเขียนบทความ ไม่ใช่การเรียบเรียงและเล่าเรื่องให้ครบถ้วนชัดเจนเท่านั้น แต่ยังต้องสร้างให้บทความกลายเป็นมนุษย์ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวด้วยความคิดและจิตวิญญาณของตนเองออกมาผ่านตัวอักษรด้วยเช่นเดียวกัน 

ณัฐชา เกิดพงษ์ นิสิตปริญญาตรีภาควิชาภาษาไทย
โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย
เข้ารับการฝึกงานในตำแหน่ง content creator ของ The Cloud
ในช่วงพฤษภาคม – กรกฎาคม 2564

อ่านผลงานการเขียนของณัฐชา เกิดพงษ์ได้ ที่นี่

Facebook
Twitter