ณ ขณะอ่าน: บทเรียนฝึกทักษะ “การอ่าน” สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ณ ขณะอ่าน: บทเรียนฝึกทักษะ “การอ่าน” สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
หัตถกาญจน์ อารีศิลป  ดิเรก หงษ์ทอง  สุรชัย บุญญสิริ  และนลิน สินธุประมา

ผู้เผยแพร่และจัดพิมพ์  
สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิมพ์ครั้งแรก
เมษายน พ.ศ. 2565 

จำนวน
368 หน้า

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ
ISBN (printed)    978-616-407-710-2
ISBN (e-book)     978-616-407-709-6 (อ่านได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ณ ขณะอ่าน: บทเรียนฝึกทักษะ “การอ่าน” สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
เป็นหนังสือเบ็ดเสร็จทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติสำหรับการอ่านภาษาไทย เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้อ่านทั่วไปที่สนใจพัฒนาทักษะการอ่าน หนังสือเล่มนี้ให้แนวทางในการอ่านที่เป็นขั้นตอน เริ่มจากการอ่านขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการอ่านขั้นสูงเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในยุคข้อมูลข่าวสารในโลกศตวรรษที่ 21  นอกจากเนื้อหาที่เรียบเรียงไว้เป็นลำดับขั้นตอนอย่างชัดเจนแล้ว ยังมีแบบฝึกหัดที่หลากหลายและแนวทางเฉลยแบบฝึกหัดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-learning) ของผู้เรียนด้วย 

เนื้อหาหนังสือประกอบด้วย
บทที่ 1        ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการอ่าน
บทที่ 2        ขั้นตอนพื้นฐานของการอ่าน
บทที่ 3        การอ่านจับใจความ
บทที่ 4        เทคนิคการอ่านเร็ว : Skimming and Scanning
บทที่ 5        การอ่านตีความ
บทที่ 6        การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ

ขั้นตอนการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) (อ่านได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

1.ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CU-eBook Store , TK Read และ Meb ได้ทาง Google Play (ระบบปฏิบัติการ Android)  หรือ App Store (ระบบปฏิบัติการ  IOS)  จากนั้น ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน

2. ค้นหาชื่อหนังสือ ณ ขณะอ่าน และโหลดหนังสือมาอ่านได้ฟรี
• CU-eBook Store อ่านได้ที่นี่
• TK Read อ่านได้ที่นี่
 Meb  อ่านได้ที่นี่
หรือ สามารถเข้าถึง flipbook ได้ ที่นี่
การจัดทำหนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะเพื่อประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น ไม่มีการจัดจำหน่ายและไม่มีการนำไปใช้เพื่อแสวงหาผลกำไรในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น

Facebook
Twitter