เสน่ห์แห่งศรัทธา วิถีประชาจีนปัตตานี พิธีมหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้าเล่งจูเกียง จังหวัดปัตตานี ปี 2565

เสน่ห์แห่งศรัทธา วิถีประชาจีนปัตตานี
พิธีมหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
ศาลเจ้าเล่งจูเกียง จังหวัดปัตตานี ปี 2565
ปรมินท์ จารุวร  ธนภัทร พิริย์โยธินกุล
พิมพ์นภัส จินดาวงค์

ผู้เผยแพร่และจัดพิมพ์  
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับชุมชนหัวตลาด จังหวัดปัตตานี
เผยแพร่เนื่องในโอกาสมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภช เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ปัตตานี ปี 2566

เผยแพร่ครั้งแรกในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์    
มกราคม 2566

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ
ISBN (e-book) 978-616-407-818-5

รายละเอียดหนังสือ
หนังสือภาพ เสน่ห์แห่งศรัทธา วิถีประชาจีนปัตตานี เล่มนี้ เป็นผลงานจากโครงการฝึกปฏิบัติการภาคสนามทางคติชนวิทยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรายวิชา 2201841 งานภาคสนามเพื่อการวิจัยทางคติชนวิทยา ใน หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ฝึกเก็บข้อมูลภาคสนามโดยเน้นการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการทำวิจัยทางด้านคติชนวิทยาต่อไป

นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาคติชนวิทยา 2 คน คือ นายธนภัทร พิริย์โยธินกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์นภัส จินดาวงค์ ได้คัดสรรข้อมูลจากบันทึกภาคสนามส่วนหนึ่งมาจัดทำเป็นหนังสือภาพเล่มนี้เพื่อจะส่งกลับคืนชุมชนที่ได้เอื้อเฟื้อข้อมูล คือ ชุมชนหัวตลาด จังหวัดปัตตานี และเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและความรู้เชิงวัฒนธรรมเกี่ยวกับพิธีมหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้าเล่งจูเกียง จังหวัดปัตตานี ให้รับรู้แพร่หลาย

หนังสือภาพนี้มีเนื้อหาหลักแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 – 2 นายธนภัทร พิริย์โยธินกุล นำเสนอให้เห็นภูมิหลัง และสภาพปัจจุบันของชุมชนหัวตลาด จังหวัดปัตตานี และนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตำนานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน แห่งนี้ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับ “พระหมอ” และ “เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว” ส่วนที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์นภัส จินดาวงค์ นำเสนอข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับพิธีมหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว โดยได้ให้ภาพเปรียบเทียบกับงานสมโภชเจ้าพ่อเล่าเอี๊ยะกง ตลาดสายบุรี ไว้ด้วย

เนื้อหาทั้งหมดนี้พอจะเป็นแนวทางเบื้องต้นแก่นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจเก็บข้อมูลวิจัยภาคสนาม ให้พอเห็นได้ว่าควรสังเกต สัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลพื้นฐานอย่างไรบ้าง เพื่อจะนาไปสู่การตอบคาถามวิจัยที่ตั้งไว้ ได้อย่างลุ่มลึก

— ตัดตอนจาก “บรรณาธิการแถลง”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร

เนื้อหาหนังสือประกอบด้วย
บทที่ 1  ถิ่นย่านประวัติศาสตร์ ชุมชนหัวตลาด จังหวัดปัตตานี
บทที่ 2  ตำนานและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนหัวตลาด
บทที่ 3  พิธีมหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว: ประชุมศรัทธา บูชา “พระ” ศักดิ์สิทธิ์

ขั้นตอนการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) (อ่านได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
1. อ่านผ่านแอปพลิเคชัน Meb

  • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Meb ได้ทาง Google Play (ระบบปฏิบัติการ Android) หรือ App Store (ระบบปฏิบัติการ IOS) จากนั้น ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน 
  • ค้นหาชื่อหนังสือ เสน่ห์แห่งศรัทธา วิถีประชาจีนปัตตานี และโหลดหนังสือมาอ่านได้ฟรี
  • อ่านได้ที่นี่  

2. อ่านหนังสือแบบ flipbook ได้ ที่นี่ 
การจัดทำหนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะเพื่อประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น ไม่มีการจัดจำหน่าย ตลอดจนไม่อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อแสวงหาผลกำไรและดัดแปลงเพื่อเผยแพร่ต่อในรูปแบบใด ๆ ท้ังสิ้น


Facebook
Twitter