ตัวอย่างหัวข้อวิจัยของคณาจารย์สายภาษาไทย (หลักสูตรบัณฑิตศึกษา)

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ซึ่งมีผลงานวิจัยจากหลากหลายแนวทาง ทั้งการศึกษาภาษาไทยเชิงประวัติ แบบลักษณ์ภาษา อรรถศาสตร์ วากยสัมพันธ์ ภาษากับสังคมและวัฒนธรรมไทย วัจนปฏิบัติศาสตร์ ปริจเฉทวิเคราะห์ วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ การศึกษาภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง ภาษาต่างประเทศที่สัมพันธ์กับภาษาไทย และภาษาไทยถิ่น ตัวอย่างงานวิจัยเช่น

การศึกษาภาษาไทยเชิงประวัติ

 • พัฒนาการของคำเชื่อมในภาษาไทย
 • กระบวนการเกิดคำใหม่ในภาษาไทย


การศึกษาภาษาไทยเชิงแบบลักษณ์ภาษา

 • ภาษาไทยในมุมมองแบบลักษณ์ภาษา
 • Comitatives and instrumentals in Thai: a diachronic typological perspective


อรรถศาสตร์และวากยสัมพันธ์

 • อรรถลักษณ์ของกริยาหรือบริบทที่กำหนดการใช้คำ “ถูก” ในประโยคกรรม
 • ไวยากรณ์หน่วยสร้าง
 • Is there Wh-movement in Thai?
 • Syntax and Semantic of Co-occurrence with Khaaw


ภาษากับสังคมและวัฒนธรรมไทย

 • ความแหวกแนวและอารมณ์ขันของสมญานามนักการเมืองไทย
 • ตำราพรหมชาติ: การศึกษาพัฒนาการด้านภาษา เนื้อหา บทบาทหน้าที่ และการสะท้อนสภาพสังคม


วัจนปฏิบัติศาสตร์

 • การพูดเล่นและการหยอกล้อคู่สนทนา: ลักษณะเด่นของการสนทนาแบบเน้นภารกิจในภาษาไทย
 • โฆษณาตัวเองอย่างไรให้น่าเชื่อถือ?: กลวิธีทางภาษาในการโฆษณาตัวเองของนักการเมืองไทยจากมุมมองวัจนปฏิบัติศาสตร์
 • วัจนกรรมการขอโทษในปริจเฉทการแถลงข่าวอื้อฉาวของบุคคลในวงการบันเทิงไทย
 • The wide use of mai-pen-rai ‘It’s not substantial’ in Thai interactions and its relationship to the Buddhist concept of Tri Laksana


ปริจเฉทวิเคราะห์และวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์

 • วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ตามแนวภาษาศาสตร์: แนวคิดและการนำมาศึกษาวาทกรรมในภาษาไทย
 • ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอัตลักษณ์และแนวทางการนำมาศึกษาภาษาไทย
 • ตอบอย่างไรเมื่อประชาชนคนไทยเห็นว่ารัฐบาล “การ์ดตก”: กลวิธีการกู้ภาพลักษณ์ในปริจเฉทการแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
 • Do you know how to live a desirable life?: A critical discourse analysis of the “guidance for life” self-help books in Thai


การศึกษาภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง 

 • การศึกษาวัจนกรรมการแสดงความเห็นแย้งของผู้เรียนภาษาไทยชาวจีนตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์อันตรภาษา: กรณีศึกษานักศึกษาชาวจีนจากมณฑลยูนนานและกวางสี
 • ภาษาไทย: การสอนในประเทศญี่ปุ่น 


ภาษาต่างประเทศที่สัมพันธ์กับภาษาไทย

 • ภาษาตระกูลมอญ-เขมร กับการศึกษาสถานนามในอีสานใต้
 • คำไทย-คำเทศ


ภาษาไทยถิ่น

 • คำบอกเวลาในภาษาไทยถิ่นกลาง
 • คำเก่า-คำถิ่นในคำซ้อน


ผู้สนใจสามารถติดตาม “ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย” ของคณาจารย์ และ “ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา” เพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ “คลังความรู้” ของภาควิชาภาษาไทย https://www.arts.chula.ac.th/thai/thaiarchives/

ภาควิชาภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) ทั้งในสายภาษาไทย วรรณคดีไทย และคติชนวิทยา ปีการศึกษา 2566  

รับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 31 มีนาคม 2566 ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.grad.chula.ac.th

ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ภาควิชาภาษาไทย หัวข้อ “หลักสูตรบัณฑิตศึกษา”
https://www.arts.chula.ac.th/thai/

Facebook
Twitter