ก่อเรื่องสร้างภาพ: งานสารคดี

เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ ชวนอ่านผลงานสารคดีของนิสิตภาควิชาภาษาไทยจำนวน 2 เรื่อง  ได้แก่


? งานสารคดีสัมภาษณ์เรื่อง “ฉันคิดว่า ‘ฉันไม่ได้เป็นอะไร’…การหัดเดินทั้งห้าครั้งในชีวิตของ (อดีต) ผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง”
– สัมภาษณ์และเรียบเรียง โดย ณัฐชา เกิดพงษ์  นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาภาษาไทย

? งานสารคดีบันทึกชีวิตเรื่อง “ซุกซ่อนความทรงจำไว้ในชุมชนรอบบ้าน…วัตถุความทรงจำในพื้นที่ ‘คลองสาน’”
– เขียนเรื่องและถ่ายภาพโดย ชุติมน ชาวดง นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาภาษาไทย
กองบรรณาธิการเนื้อหาออนไลน์: จณิศา ชาญวุฒิ, ธนวรรณ เกตุแก้ว, ชุติมน ชาวดง, ณิชาภัทร จันทสิงห์ และธมลวรรณ จิ้มลิ้มเลิศ
บรรณาธิการ: หัตถกาญจน์ อารีศิลป

เผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น  ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำหรือดัดแปลง

Facebook
Twitter