เรื่องสั้นเรื่อง (ถูก) เลือก โดยธนพงษ์ เมืองศิลปศาสตร์

“หนังสือกับมนุษย์เหมือนกันไหม?” คงเป็นคำถามตั้งต้นของเรื่องสั้นเรื่องนี้ และเมื่อได้ลองค้นหาความแตกต่างที่นอกเหนือจากสถานะของการเป็นสิ่งที่มี -ไม่มีชีวิตแล้ว ผมก็ค้นพบว่า ‘สิทธิในการเลือก’ คงเป็นอีกสิ่งสำคัญที่ทำให้สิ่งของไร้ลมหายใจกับมนุษย์อย่างเรา ๆ แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง หากเรื่องสั้น ‘(ถูก)เลือก’ ของผมมีชีวิต ผมคงอยากให้มันจับมือผู้อ่านเบา ๆ และบอกว่า “โปรดอย่าด้อยค่าตนเองเป็นเพียงสิ่งของไร้ชีวิต ไม่ว่าจะเพื่อใครก็ตาม”

— ธนพงษ์ เมืองศิลปศาสตร์ นิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาภาษาไทย

ผู้เขียนเรื่องสั้นเรื่อง (ถูก) เลือก*
ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารเพื่อเยาวชนขอนแก่น
(อ่านต่อที่นี่)
ฉบับที่ 34 เดือนมิถุนายน 2565
*ผลงานเรื่องสั้นจากรายวิชา “ศิลปะการเขียนร้อยแก้ว” ปีการศึกษา 2564

Facebook
Twitter