ชาดกกับวัฒนธรรมวรรณศิลป์ไทย

ชาดกกับวัฒนธรรมวรรณศิลป์ไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล

ผู้เผยแพร่และจัดพิมพ์  
โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ
ISBN 978-616-407-739-3

รายละเอียดหนังสือ
ชาดกกับวัฒนธรรมวรรณศิลป์ไทย คือการทำความเข้าใจกระบวนการ “ปรับ” และ “ปรุง” ชาดกเป็นวรรณคดีไทย และการแต่งวรรณคดีไทยที่มีลักษณะเป็นชาดก ซึ่งไม่เพียงแต่การวิเคราะห์องค์ประกอบทางวรรณคดี รูปแบบฉันทลักษณ์ และกลวิธีทางวรรณศิลป์เท่านั้น สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือ ควรจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความเป็นมาของชาดก  โครงสร้างและการสื่อแนวคิดคำสอนต่าง ๆ ในชาดก อรรถกถาชาดก ปัญญาสชาดก รวมทั้งชาดกนอกนิบาตอื่น ๆ ด้วย เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ ตีความ และทำความเข้าใจการสร้างสรรค์วรรณคดีชาดกไทยได้ลึกซึ้ง นอกจากนี้ยังควรพิจารณาความสัมพันธ์ของชาดกกับวรรณคดีไทยประเภทต่าง ๆ ด้วย ทั้งในด้านแนวคิดและบทบาท อันจะทำให้เข้าใจความสำคัญของชาดกที่มีต่อวรรณคดีไทยในภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เนื้อหาหนังสือประกอบด้วย
บทที่ 1 ชาดกและอรรถกถาขาดก
บทที่ 2 ชาดกนอกนิบาตของไทย 
บทที่ 3 ชาดกกับวัฒนธรรมวรรณศิลป์ไทย 
บทที่ 4 ชาดกกับการสร้างสรรค์วรรณคดีชาดกท้องถิ่น 
บทที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างชาดกกับวรรณคดีไทยประเภทต่าง ๆ 
บทที่ 6 บทสรุป 

ภาคผนวกงานวิจัยเกี่ยวกับชาดกและวรรณคดีชาดกไทยที่สำคัญ
– สั่งซื้อหนังสือแบบรูปเล่มได้ ที่นี่
– สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: Arts Chula Books and Journals

Facebook
Twitter