รางวัลการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 วิทยานิพนธ์เรื่อง “เรื่องเล่าความทรงจำเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิในประเทศไทย: การศึกษาปริจเฉทเรื่องเล่าและอารมณ์ขัน

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี สาขาปรัชญา จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 

ชื่อวิทยานิพนธ์                เรื่องเล่าความทรงจำเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิในประเทศไทย: การศึกษาปริจเฉทเรื่องเล่าและอารมณ์ขัน
ผู้วิจัย                                อาจารย์ ดร.วีณา วุฒิจำนงค์
                                          อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (สายภาษา)
อาจารย์ที่ปรึกษา             รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง 

แหล่งทุนที่ได้รับ  
โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม ที่นี่
อ่านบทความวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์  ที่นี่

Facebook
Twitter