ประวัติสาขา
คณาจารย์
หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสำหรับผู้เตรียมเข้าศึกษา
ผลงานวิชาการของสาขา
        English
สาขาวิชาภาษาจีน
ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330

Chinese Section,
Department of Eastern Languages, Faculty of Arts,
Chulalongkorn University
Bangkok, THAILAND
10330

(+66)-2218-4745
chinsection.cu@gmail.com

 
   
ข้อมูลสำหรับผู้เตรียมเข้าศึกษา

 

การเข้าศึกษา

หนังสือที่แนะนำอ่านเตรียมสอบเข้าเรียนหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)ทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรี
นิสิตเอกภาษาจีน เมื่อจบปี 3 สามารถสมัครสอบทุนการศึกษาจากรัฐบาล หรือยื่นเอกสารขอทุนจากสถาบันขงจื่อ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อไปเรียนภาษาจีนกลางในประเทศจีนเป็นระยะเวลา 1 ปี

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของ
คณะอักษรศาสตร์ และเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.arts.chula.ac.th/~research-arts/

https://www.grad.chula.ac.th/