ประวัติสาขา
คณาจารย์
หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสำหรับผู้เตรียมเข้าศึกษา
ผลงานวิชาการของสาขา
        English
สาขาวิชาภาษาจีน
ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330

Chinese Section,
Department of Eastern Languages, Faculty of Arts,
Chulalongkorn University
Bangkok, THAILAND
10330

(+66)-2218-4745
chinsection.cu@gmail.com

 
   
ประวัติสาขาวิชาภาษาจีน


คณะอักษรศาสตร์เปิดสอนภาษาจีนกลาง เป็นวิชาเลือกภาษาต่างประเทศในปี พ.ศ. 2516 จนถึงปี พ.ศ. 2520 จึงได้พัฒนาขึ้นเป็นวิชาโท และเปิดสอนเป็นวิชาเอกระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ในปี พ.ศ. 2524[1] โดยมีสาขาวิชาภาษาจีนเป็นผู้รับผิดชอบหลักสตูรวิชาเอกภาษาจีน

ในปี พ.ศ. 2540 สาขาวิชาภาษาจีนได้เปิดรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโท ทางภาษาและวรรณคดีจีน อันเป็นหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรแรกในประเทศไทย มีคณะภาษาจีนแห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
ให้ความร่วมมือช่วยเหลือส่งอาจารย์มาช่วยสอนที่คณะอักษรศาสตร์ รวมทั้งช่วยจัดหาอาจารย์ให้เป็นที่ปรึกษาแก่นิสิต ในช่วงเวลา ระหว่างที่นิสิตไปเก็บข้อมูลและค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของตนที่มหาวิทยาลัยปักกิ่ง
ต่อมา ในปี พ.ศ. 2547 ได้เปิดหลักสูตรปริญญาโทขึ้นมาอีกหลักสูตรหนึ่ง คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อช่วยผลิตบุคลากรรองรับการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย
ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในขณะนั้น (ปัจจุบันไม่ได้เปิดรับนิสิตในหลักสูตรนี้แล้ว)

เมื่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชนได้เปิดหลักสูตรหรือเตรียมการเปิดหลักสูตรภาษาจีนระดับปริญญาโท
เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน สาขาวิชาภาษาจีนเล็งเห็นถึงความต้องการอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ดังกล่าว จึงได้เปิดรับนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาจีน ขึ้นในปี พ.ศ. 2552 อัน เป็นหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรแรกในประเทศไทย เพื่อสร้างอาจารย์วุฒิปริญญาเอกที่มีความรู้ในด้านภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมจีนที่ลึกซึ้ง
เพียงพอที่จะสามารถศึกษาและวิจัยทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และความเชี่ยวชาญเฉพาะที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนภาษา
และวรรณคดีจีนสำหรับคนไทย สามารถช่วยประหยัดงบประมาณในการส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อต่างประเทศ ทั้งยังเป็นการยกระดับการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาจีนสู่มาตรฐานสากล


ปัจจุบัน นอกจากหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกที่อยู่ในความรับผิดชอบแล้ว สาขาวิชาภาษาจีนยังได้ เปิดรายวิชาภาษาจีนเป็นวิชาเลือกเสรีสำหรับ นิสิตต่างสาขาทั้งในและนอกคณะฯ และได้ให้ความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนวิชาเอกภาษาจีนในปีพ.ศ. 2557
โดยรับผิดชอบการเรียนการสอนวิชากลุ่มทักษะภาษาและความรู้ภาษาจีนให้แก่หลักสูตรดังกล่าว
[1] อาจารย์พิเศษที่สาขาวิชาได้เชิญมาช่วยสอนภาษาจีนแก่นิสิตปริญญาตรีในช่วงเวลาเริ่มต้นดังกล่าว ได้แก่ อ.สุภวรรณ ปันยารชุน, อ.ดารณี มนตรีวสุวัฒน์, อ.วิทยา จิโรจน์กุล, อ.สุจิตร สุพรรณวัฒน์, อ.บุรณี หุนาปเทศ, อ.ยุวดี ดีก้าวหน้า, อ.สมชาย สุขะการค้า