ประวัติสาขา
คณาจารย์
หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสำหรับผู้เตรียมเข้าศึกษา
ผลงานวิชาการของสาขา
        English
สาขาวิชาภาษาจีน
ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330

Chinese Section,
Department of Eastern Languages, Faculty of Arts,
Chulalongkorn University
Bangkok, THAILAND
10330

(+66)-2218-4745
chinsection.cu@gmail.com

 
   
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ชุณหเรืองเดช


การศึกษา
อ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (จุฬาฯ), M.A. (University of Wisconsin-Madison), Ph.D. (University of Wisconsin-Madison)
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
ภาษาศาสตร์ภาษาจีน, ภาษาศาสตร์เชิงประวัติภาษาจีน, การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างภาษาจีนและภาษาไทยในด้านวากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ สัทวิทยา ฯลฯ
ติดต่อ
โทร: 
02-218-4736
Email: 
suree.c@chula.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศรักษ์ เพชรเชิดชู


การศึกษา

อ.บ. เกียรตินิยม (จุฬาฯ), อ.ม. (จุฬาฯ), Ph.D. (Nanjing Normal University)
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์
ติดต่อ
โทร: 
02-218-4739
Email:
Sasarux.p@chula.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญพร จาวะลา

การศึกษา

อ.บ. เกียรตินิยม (จุฬาฯ), อ.ม. (จุฬาฯ), Ph.D. (University of Hawai'i at Manoa)
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
ภาษาศาสตร์ภาษาจีน, อรรถศาสตร์, ภาษาศาสตร์ปริชาน, ภาษาศาสตร์สังคม
ติดต่อ
โทร: 
02-218-4734
Email:
Chanyaporn.Pa@chula.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ช้างบุญชู

การศึกษา

ร.บ. (ธรรมศาสตร์) , M.A. (Beijing Language and Culture University), Ph.D. (Peking University)
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
-

ติดต่อ
โทร: 
02-218-4747
Email:
seubpong.c@chula.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ ธีรพจนี


การศึกษา

ศศ.บ. (ธรรมศาสตร์), ศศ.ม. (จุฬาฯ). Ph.D. (Peking University)
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
วากยสัมพันธ์ภาษาจีน, การเปรียบเทียบภาษาจีน-ไทย, การสอนภาษาจีนในฐานภาษาต่างประเทศ
ติดต่อ
โทร: 
02-218-4705
Email:
Theerawat.Th@chula.ac.th
อาจารย์อภิรดี เจริญเสนีย์


การศึกษา

อ.บ. (จุฬาฯ), M.A. (Peking University), Ph.D. candidate (National University of Singapore)
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
จีนศึกษา 
ติดต่อ
โทร: -

Email:
Apiradee.C@chula.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ เอกอัจฉริยา


การศึกษา

อ.บ. (จุฬาฯ), M.A. (Pune University), ศศ.ม. (จุฬาฯ), อ.ด. (จุฬาฯ)
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
การรับภาษาที่สอง, การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาที่สอง, การเปรียบเทียบภาษาจีน-ไทย
ติดต่อ
โทร: 
02-218-1765
Email:
Sansanee.E@chula.ac.th
อาจารย์ ดร.รัฐพร สวรรค์พิทักษ์


การศึกษา

อ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (จุฬาฯ), M.A. (SOAS, University of London), Ph.D. (University of Sydney)
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย, วัฒนธรรมจีนสมัยใหม่, ผู้หญิงจีน, งานเขียนของผู้หญิง, การศึกษาสตรีนิยมในวรรณกรรม, เพศสภาพและเพศวิถี, การเซ็นเซอร์ในจีน, ละครและภาพยนตร์จีน
ติดต่อ
โทร: 
02-218-1770
Email:
ruttapond.s@chula.ac.th
อาจารย์ ดร.พิชญา วิภาวีนุกูล


การศึกษา

อ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (จุฬาฯ), M.A. (Peking University), Ph.D. (Beijing Normal University)
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
วรรณกรรมจีนโบราณ
ติดต่อ
โทร: 
02-218-4747
Email: v.pitchaya23487@gmail.com , pitchaya.v@chula.ac.th