ประวัติสาขา
คณาจารย์
หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสำหรับผู้เตรียมเข้าศึกษา
ผลงานวิชาการของสาขา
        English
สาขาวิชาภาษาจีน
ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330

Chinese Section,
Department of Eastern Languages, Faculty of Arts,
Chulalongkorn University
Bangkok, THAILAND
10330

(+66)-2218-4745
chinsection.cu@gmail.com

 
   
หลักสูตรของสาขาวิชาภาษาจีน


ปริญญาตรี

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

https://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/aksorn/th/%e0%b8%baba-education/

http://www.arts.chula.ac.th/02program/curriculum/major61/Chinese-9.pdfปริญญาโท

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

https://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/aksorn/th/master-education/

https://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/wp-content/uploads/2020/09/หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต-สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ.pdf

ปริญญาเอก

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

https://www.arts.chula.ac.th/~sandbox/aksorn/th/phd-education/