ประวัติสาขา
คณาจารย์
หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสำหรับผู้เตรียมเข้าศึกษา
ผลงานวิชาการของสาขา
        English
สาขาวิชาภาษาจีน
ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330

Chinese Section,
Department of Eastern Languages, Faculty of Arts,
Chulalongkorn University
Bangkok, THAILAND
10330

(+66)-2218-4745
chinsection.cu@gmail.com

 
   
ผลงานวิชาการและวิจัยอาจารย์ประจำสาขาวิขาภาษาจีนมีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยหลากหลายสาขา อาทิเช่น
      ●      ภาษาศาสตร์ภาษาจีน

      วรรณคดีจีน

      การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาที่สอง

      การเปรียบเทียบภาษาจีน-ไทย

           การรับภาษาที่สอง


หนังสือและบทความของอาจารย์


วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

https://www.grad.chula.ac.th/thesis.php?id=27ข้อมูลเพิ่มเติมที่  

http://www.arts.chula.ac.th/~research-arts/

https://www.research.chula.ac.th/th/