Faculty of Arts อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
about us

 

 

 

 

 

หน้าแรก เกี่ยวกับคณะอักษรศาสตร์  ประวัติ

ประวัติความเป็นมา

 

    เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาร่วมการประชุมของชุนนุมภาษาไทย ที่คณะอักษรศาสตร์ เป็นการส่วนพระองค์ ทรงเป็นประธานของที่ประชุม ทรงร่วมอภิปราย “ปัญหาการใช้คำไทย” และโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ๆ เข้าร่วมชี้แจงปัญหาการใช้คำไทยด้วย
    พระราชวินิจฉัยที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแสดงให้เห็นพระปรีชาสามารถ ความสนพระราชหฤทัยและความห่วงใยที่ทรงมีต่อการใช้ภาษาไทย
     การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้แก่คณะอักษรศาสตร์ เพราะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่วมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในเมืองไทย ดังนั้นจึงเป็นที่มาของวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช) และสมเด็จพระราชชนนีฯ เสด็จพระราชดำเนินเยือนคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๔๘๙

     สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อครั้งทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาฝรั่งเศส ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๕๐๑

ทรงฉายพระฉายาลักษณ์พร้อมกับนิสิตขณะเสวยพระสุธารสชา ณ บริเวณสนามหน้าตึกอักษรศาสตร์ ศาสตราจารย์ รอง ศยามานนท์ เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ในโต๊ะเสวย

     สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ตึกอักษรศาสตร์ ๔ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๑๖

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๗ ทรงปลูกต้นเสลาหน้าอาคารบรมราชกุมารี

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระมหากรุณาเสด็จพระราชดำเนินทรงบาตรเนื่องในวันเกิดคณะอักษรศาสตร์ ๓ มกราคม เป็นประจำทุกปี

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงรดน้ำพระอาจารย์อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์เป็นประจำทุกปี

หน้าก่อนหน้า