Skip to content

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

12 มกราคม 2564

14.00 – 15.00 น.

1. การจัดการจดหมายเหตุด้วยโปรแกรม CollectiveAccess

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชัย วาสนานิกรกุลชัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

สาธิตการติดตั้งโปรแกรม CollectiveAccess บนระบบ Windows แนะนำเมนูที่จำเป็นในการใช้งาน  และฝึกปฏิบัติการจัดหมวดหมู่ของเอกสารดิจิทัล

2. UX for Information Organizations

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพยา จินตโกวิท (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จะชวนทุกท่านเรียนรู้ว่าหน่วยงานด้านสารสนเทศจะออกแบบประสบการณ์เชิงบวกให้แก่ผู้ใช้ได้อย่างไร

3. การจัดระบบความรู้ (Knowledge Organization Systems: KOS) ด้วย “TemaTres”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิระพงศ์  จันทร์สนาม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

การจัดระบบความรู้ (Knowledge Organization Systems: KOS) เป็นวิธีการจัดรูปร่างของระบบความคิด ซึ่งมีทั้งการขยาย การจำกัด ในความสอดคล้องกันของขอบเขตสาขาวิชาที่สนใจ ภายใต้ความสามารถทางปัญญาและสาขาเฉพาะทางสาขาใดสาขาหนึ่งที่รู้จักกันดีเป็นการทั่วไปอยู่แล้ว การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จึงเป็นการนำเสนอเทคนิคการจัดระบบความรู้ (KOS) มาใช้ในการวิเคราะห์ การจัดเก็บ และการค้นคืนสารสนเทศ เพื่อการควบคุมคำศัพท์ให้นำไปสู่ความเป็นมาตรฐาน โดยใช้เครื่องมือที่เป็นเว็บแอพพลิเคชันชื่อ “TemaTres” มาช่วยในการจัดโครงสร้างความรู้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสร้างความคงที่ในการสร้างคำแทนสาระของขอบเขตความรู้ใดความรู้หนึ่ง ความคงเส้นคงวาของการกำหนดคำแทนเนื้อหาสาระ ป้องกันมิให้ความรู้เรื่องเดียวกันหรือเรื่องที่สัมพันธ์กันกระจัดกระจาย ช่วยให้การค้นคืนได้ผลลัพธ์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นดัชนีในการสร้างคำแทนสาระของคำถามในขั้นตอนการค้นคืน เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงและการค้นด้วยด้วยระบบการสืบค้นแบบออนไลน์ได้

4. การเรียนการสอนวิชาด้านการจัดการและบริหารเอกสารในศตวรรษที่ 21 (Teaching Records Management Course in 21st Century)

อาจารย์ ดร. วราภรณ์ พูลสถิติวัฒน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) และ อาจารย์ ดร. พิมพ์พจน์ สีลาเขต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้นำเสนอเนื้อหา 3 ประเด็นหลัก ได้แก่  ประเด็นที่หนึ่ง ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบพัฒนาการและความสำคัญของการสอนวิชาการจัดการและบริหารเอกสารในโลกยุคดิจิทัล  ประเด็นที่สอง ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบขอบเขตของเนื้อหา หลักการ ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับวิชาการบริหารและจัดการเอกสาร  รูปแบบของกิจกรรมในห้องเรียน การศึกษาดูงาน  เนื้อหาและรูปแบบการเรียนการสอนวิชาการจัดการและบริหารเอกสารในยุคดิจิทัล  ประเด็นสุดท้าย  ผู้เข้าอบรมมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเรื่องอุปสรรคด้านการเรียนการสอนวิชาการบริหารและจัดการเอกสารในไทย  ข้อจำกัดและความท้าทายเรื่องการเรียนการสอนวิชาการจัดการและบริหารเอกสาร