Skip to content

ข้อแนะนำสำหรับวิทยากร

  1. กรุณาติดตั้งโปรแกรม Zoom ให้เรียบร้อย ก่อนการประชุม TISE 2021
  2. ท่านจะได้รับอีเมลเชิญซึ่งระบุหัวข้อ เวลา ของรายการที่ท่านตอบรับเป็นวิทยากร นอกจากนี้ อีเมลที่ส่งไป ยังมี link และรหัสผ่านสำหรับ Join ใน Session ของท่านอีกด้วย
  3. เมื่อท่านคลิก link การประชุมที่ปรากฏในอีเมลที่ท่านได้รับในข้อ 2. จะสามารถเข้าระบบ Zoom ได้โดยอัตโนมัติ หากท่านมีปัญหาในการเข้าใช้งาน สามารถติดต่อ TISE 2021 Helpdesk ผ่านทาง Google Meet ได้ทุกช่วงของการประชุม
  4. ขอความกรุณา Join เข้า Session ล่วงหน้า ก่อนเริ่มรายการประมาณ 10 นาที เพื่อที่ Zoom Host (ทีมผู้จัดการประชุม) จักได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของไฟล์การนำเสนอ ตำแหน่งกล้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน และลำโพง ทั้งของวิทยากรและผู้ดำเนินรายการให้เรียบร้อยก่อนเริ่มรายการ
  5. ในห้อง Zoom Meeting ทาง Host ของเราจะคอยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาด้านเสียง วีดิโอ และสไลด์นำเสนอ ให้แก่วิทยากรทุกท่าน ส่วนผู้ดำเนินรายการจะทำหน้าที่ในการเป็น Alternative Host ของ Session 
  6. เมื่อดำเนินการในข้อ 5. เสร็จเรียบร้อย และพร้อมที่จะเริ่มรายการ ทาง Host ของเราจึงจะเปิดระบบให้ผู้เข้าร่วมการประชุมที่ลงทะเบียนไว้แล้ว เข้ามายัง Meeting Room ได้
  7. หากท่านต้องการที่จะแชร์สไลด์การนำเสนอจากคอมพิวเตอร์ของท่านเอง สามารถทำได้ด้วยการกดปุ่ม Shared screen ในระบบ Zoom อย่างไรก็ตาม ทางผู้จัดการประชุมอยากให้ท่านส่งสไลด์นำเสนอล่วงหน้า (ถ้ามี) เพื่อที่จักได้จัดสรรเวลาของการสนทนาใน Session ได้อย่างเต็มที่ และไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่านในขณะที่สนทนาในรายการ
  8. ท้ายรายการ จะมีช่วงถาม-ตอบ คำถามจากผู้เข้าร่วมการประชุม โดยใช้เวลาประมาณ 6 นาที ทั้งนี้ ผู้ดำเนินรายการ (Moderator or Alternative Host) จะเป็นผู้อ่านคำถามเพื่อให้วิทยากรแต่ละท่านได้ตอบ