Skip to content

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการการประชุมการจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย (The 6th National Conference on Thai Information Science Education – TISE 2021)

หัวข้อ: โอกาสและความท้าทายในการจัดการศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (Opportunities & Challenges in Library and Information Science Education)

หลักการและเหตุผล

สารสนเทศศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่มีความเป็นสหวิทยาการสูง การศึกษาและการวิจัยในสาขาวิชานี้จำเป็นต้องบูรณาการความรู้และทักษะหลายสาขาวิชา การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ตลอดจนวิทยาการและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วนับเป็นความท้าทายที่สำคัญของการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในสาขาวิชานี้เป็นอย่างมาก

พัฒนาการของการจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย เริ่มต้นมาตั้งแต่การจัดการเรียนการสอนทางด้านบรรณารักษศาสตร์ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อิทธิพลของแนวคิดที่รับมาจากสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ ทำให้หลักสูตรต่าง ๆ ในประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนและขยายขอบเขตเนื้อหาไปสู่การศึกษาหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นสารสนเทศศึกษา (information studies) สารสนเทศศาสตร์ (information science) สนเทศศาสตร์ (informatics) การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร (archive and record management) วิทยาการข้อมูล (data science) การจัดการความรู้ (knowledge management) การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม (cultural heritage management) การดูแลรักษาเนื้อหา (content curation) เป็นต้น

ความเป็นพลวัตของสาขาวิชากอปรกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงกฎระเบียบในการดำเนินงาน ทำให้การจัดการศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นตลาดงานและอาชีพที่มีการพลิกผันอย่างต่อเนื่อง การสร้างอัตลักษณ์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรสำหรับเยาวชนในยุคปัจจุบัน การปรับตัวทางวิชาการและวิชาชีพของผู้สอนและความมั่นคงทางวิชาชีพ แนวทางการจัดการเรียนการสอนในยุคที่มีสื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลาย การแข่งขันและการร่วมมือระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงความท้าทายในการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นต้น

ความท้าทายเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผู้บริหารและผู้สอนด้านสารสนเทศศาสตร์ในหลายสถาบันต้องเผชิญร่วมกัน ดังนั้น การจัดการประชุมการจัดการศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย ครั้งที่ 6 จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้สอนในสาขาวิชาได้ร่วมกันคิดหาแนวทางพัฒนาการศึกษาในสาขาวิชานี้  และเป็นการสร้างเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทั้งที่เป็นผลความสำเร็จและบทเรียนต่าง ๆ  ระหว่างผู้บริหาร ผู้สอน ตลอดจนนิสิตนักศึกษาในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในสาขาวิชานี้ด้วย

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนและนักวิชาการในสาขาสารสนเทศศาสตร์ ในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และการบริหารจัดการหลักสูตรและองค์กร

รูปแบบการประชุม

  1. การเสวนาทางวิชาการ
  2. การนำเสนอ
  3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
  4. การนำเสนอผลงานวิชาการของนิสิต

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

วันที่ 11 – 12 มกราคม 2564

สถานที่

การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ค่าลงทะเบียน

ไม่มีค่าลงทะเบียน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ ประสบการณ์ แนวปฏิบัติ เทคนิควิธีและบทเรียนทางด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการหลักสูตร การวิจัย และการบริการวิชาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้สอนและนักวิชาการทางด้านสารสนเทศศาสตร์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 02-218-4817  โทรสาร 02-218-4818
Email: ;
FB Group: TISE 2021