Skip to content

การเสวนา

อนาคตของสารสนเทศศาสตร์: หลาย Gen เห็นอย่างไร

11 มกราคม 2564

10:00 – 11.00 น.

ความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นกับทุกสิ่งในโลก แต่การรับมือที่ดีเพื่อต้อนรับการเปลี่ยนแปลงต่างหากเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง สารสนเทศศาสตร์ก็เช่นกัน เกิดการเปลี่ยนแปลงของการเรียนรู้ การศึกษา การวิจัยในเรื่องสารสนเทศมาหลายยุคหลายสมัย การมาร่วมรับฟังประสบการณ์ แนวคิด และวิธีการรับมือสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านสารสนเทศจากผู้สอนในรุ่นที่มีความแตกต่างกัน จะทำให้เกิดแนวคิดที่เหมาะสมสำหรับการปรับตัวของผู้สอน รวมถึงรวมกันวิเคราะห์และวิพากษ์ถึงแนวโน้มในอนาคตของสารสนเทศศาสตร์ร่วมกัน

วิทยากร:

  • ผศ. ดร. พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • อ. ดร. กนกพร นาสมตรึก ชิมิโอนิกะ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)
  • อ. กิตติยา สุทธิประภา (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
  • คุณนักรบ มูลมานัส (ศิลปินและนักเขียนอิสระ)

ผู้ดำเนินรายการ:

อ. ดร. สรคม ดิสสะมาน (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ความท้าทายและการเตรียมตัวขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทางสารสนเทศศาสตร์

12 มกราคม 2564

15:00 – 17.00 น.

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของผู้สอนในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์/สารสนเทศศึกษา คือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไล่เรียงมาตั้งแต่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ แต่การก้าวไปสู่ตำแหน่งทั้งสามล้วนมีปัจจัย องค์ประกอบ และข้อควรพิจารณาทั้งที่เหมือนและแตกต่างกันในแต่ละตำแหน่ง การได้รับฟังเรื่องราวและการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่เคยผ่านการขอกำหนดตำแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิที่คร่ำหวอดในการอ่าน ตรวจ และประเมินผลงานมาโดยตรง จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่ช่วยให้ผู้ฟังที่วางแผนจะขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสามารถเตรียมตัวให้พร้อมทั้งแรงกาย แรงใจ และการผลิตผลงาน ตลอดจนรับมือกับความท้าทายที่ต้องเผชิญบนเส้นทางสายวิชาการที่รออยู่เบื้องหน้า

วิทยากร:

  • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
  • ผศ. ดร. ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)

ผู้ดำเนินรายการ:

ผศ. ดร. สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)