Skip to content

ข้อแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม TISE 2021

ภาพพื้นหลังสำหรับการประชุม (Virtual Background)

ข้อแนะนำทั่วไป

กำหนดการประชุม TISE 2021 แบ่งรายการกิจกรรมออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ปาฐกถาพิเศษ การเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอของนิสิตนักศึกษา และการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยแต่ละรายการมีโครงสร้างโดยทั่วไปดังต่อไปนี้

 • ก่อนเริ่มกิจกรรม 10 นาที: ทีมผู้จัดการประชุมจะเข้ามาเตรียมความพร้อมของระบบ Zoom ก่อนเริ่มกิจกรรมในการประชุม
 • ก่อนเริ่มกิจกรรม 2 นาที:  จะเริ่มบันทึกวีดิโอ
 • ก่อนเริ่มกิจกรรม 1 นาที: ผู้ดำเนินรายการกล่าวแนะนำหัวข้อกิจกรรมอย่างสั้นๆ ก่อนเข้ารายการ
 • ตอนต้นของแต่ละรายการ: ผู้ดำเนินรายการเริ่มด้วยการแนะนำวิทยากร รูปแบบของรายการจะเน้นการสนทนาแบบสบายๆ ระหว่างวิทยากร และพูดคุย-ตอบคำถามกับผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่ใช่การบรรยายหรือการสื่อสารทางเดียว)
 • ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ระบุ ชื่อ นามสกุลจริง (ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้) ทุกครั้งที่เข้าร่วมรายการต่างๆ ในการประชุมผ่านระบบ Zoom
 • ขณะที่รายการกำลังดำเนินอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูก Mute (ปิดไมโครโฟน) แต่ยังสามารถพิมพ์คำถามผ่านทางช่อง Chat ได้ หากผู้ดำเนินรายการอนุญาตให้เปิดไมโครโฟนได้ ท่านสามารถยกมือก่อน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการสามารถเรียกชื่อท่าน

ข้อแนะนำช่วงถาม-ตอบท้ายรายการ

ช่วงถาม-ตอบท้ายรายการในแต่ละกิจกรรมจะเป็นการถามคำถามสด ภายหลังสิ้นสุดการสนทนาของวิทยากร และผู้ดำเนินรายการได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม ทั้งนี้ ช่วงถาม-ตอบในแต่ละรายการจะใช้เวลาประมาณ 5-6 นาที ยกเว้นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่จะใช้เวลาถาม-ตอบประมาณ 15 นาที 

 • ผู้ดำเนินรายการจะเลือกและถามคำถามที่มาจากผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งส่งผ่าน Chat ก่อน จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมตั้งคำถามสดได้ 
 • เนื่องจากแต่ละรายการมีเวลาค่อนข้างจำกัด วิทยากรอาจไม่สามารถตอบได้ทุกคำถาม ผู้ดำเนินรายการจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกถามคำถามที่ส่งผ่าน Chat ในลำดับแรกๆ ก่อน 
 • สำหรับคำถามสดจากผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ดำเนินรายการขออนุญาตเลือกคำถามที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหัวข้อสนทนาเท่านั้น หากเป็นคำถามนอกเหนือจากขอบเขตของรายการ ทางผู้ดำเนินรายการอาจพิจารณา Mute ผู้ตั้งคำถาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาเวลาไม่ให้ไปกระทบกับรายการถัดไป
 • หากผู้เข้าร่วมการประชุมต้องการพูดคุยและอภิปรายเพิ่มเติม สามารถติดต่อกับวิทยากรได้โดยตรง หรือผ่านทางสื่อสังคม/เว็บเพจ TISE 2021 ที่ทางทีมผู้จัดการประชุมได้สร้างเอาไว้

ข้อแนะนำในการใช้ระบบ Zoom

 • รายการที่จัดการประชุมผ่านระบบ Zoom แต่ละรายการ มีผู้ใช้งานระบบจำแนกได้ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย  1) Host 2) ผู้ดำเนินรายการ (Alternative Host) 3) วิทยากร และ 4) ผู้เข้าร่วมการประชุม
 • Host คือ ผู้ใช้งานระบบ Zoom ที่ปรากฏไอคอนพิเศษอยู่ตรงด้านข้างของ Profile ทั้งนี้ ทางผู้จัดการประชุมจะมอบหมายบุคลากรในทีมงานให้ทำหน้าที่เป็น Host เพื่ออำนวยความสะดวกแก่วิทยากร ผู้ดำเนินรายการ และผู้เข้าร่วมการประชุม โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ทราบได้อย่างไร ว่าใครคือ Host สังเกตง่ายๆ จากป้ายที่ระบุข้อมูลดังนี้–     ชื่อ นามสกุลจริง: Host*)
 • Co-Host คือ ผู้ดำเนินรายการที่ทำหน้าที่ประสานงานกับวิทยากร และบริหารจัดการเวลาในช่วงถาม-ตอบท้ายรายการ (ทราบได้อย่างไร ว่าใครคือ Co-Host สังเกตง่ายๆ จากป้ายที่ระบุข้อมูลดังนี้–   ชื่อ นามสกุลจริง: Alternative Host*)  

วิธีการใช้งานระบบ Zoom

 1. กรุณาติดตั้งโปรแกรม Zoom ไว้ล่วงหน้า
 2. ท่านจะได้รับ link พร้อมรหัสผ่านล่วงหน้า ของรายการกิจกรรมตามที่ท่านได้ระบุความสนใจ ผ่านทางที่อยู่อีเมลที่ท่านได้แจ้งเอาไว้เมื่อตอนลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 
 3. เมื่อถึงกำหนดเวลาของรายการในข้อ 2. ให้เปิดอีเมลที่แสดง link ของรายการกิจกรรมดังกล่าวได้ทันที
 4. ในกรณีที่ท่าน Join เข้ามาในห้องประชุมก่อนเวลาที่ Host จะเริ่มเปิดการประชุม ขอความกรุณารอสักครู่ จนกระทั่ง Host ได้กดตอบรับท่านเพื่อเข้าร่วมการประชุมเป็นที่เรียบร้อย
 5. หากท่านแสดงความจำนงเข้าร่วมการประชุมที่เป็นรายการต่อเนื่องกัน และต้องการไปทำธุระส่วนตัวหรือพักเบรกเล็กน้อย ท่านสามารถเปิด Zoom ค้างเอาไว้ได้ แต่ขอความกรุณา Mute หรือตรวจสอบว่าได้ปิดไมโครโฟนเรียบร้อยแล้ว ก่อนออกจากห้องประชุม 

หากท่านมีปัญหาในการเข้าใช้งาน สามารถติดต่อ TISE 2021 Helpdesk ผ่านทาง Google Meet ได้ทุกช่วงของการประชุม