ฐานข้อมูลบุคลากรคณะอักษรศาสตร์

 

1. ผู้อำนวยการ คณะอักษรศาสตร์
2. กลุ่มภารกิจสารบรรณ พิธีการ และอาคารสถานที่
3. กลุ่มภารกิจงานบุคคล และสวัสดิการ
4. กลุ่มภารกิจงานคลังและพัสดุ
5. กลุ่มภารกิจงานแผนและพัฒนาองค์กร
6. กลุ่มภารกิจงานบริการการศึกษา
7. กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ
8. กลุ่มภารกิจงานเทคโนโลยีการศึกษา
9. ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์

ภาควิชา

 1. ภาควิชาภาษาตะวันตก
 2. ภาควิชาภาษาตะวันออก
 3. ภาควิชาภาษาอังกฤษ
 4. ภาควิชาภาษาไทย
 5. ภาควิชาปรัชญา
 6. ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ
 7. ภาควิชาภาษาศาสตร์
 8. ภาควิชาประวัติศาสตร์
 9. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
 10. ภาควิชาศิลปการละคร
 11. ภาควิชาภูมิศาสตร์

หลักสูตรพิเศษและบริการวิชาการ

1. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
2. ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
3. ศูนย์ไทยศึกษา
4. หน่วยวิชาอารยธรรมไทย
5. ศูนย์บริการวิชาการ
6. ศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
6. สำนักคณบดี


บุคลากรคณะอักษรศาสตร์
(เรียงรายชื่อตามตัวอักษร ก – ฮ)