ผู้อำนวยการคณะอักษรศาสตร์

ว่าที่ ร.ต.หญิงทองสุข จิตวิมลประเสริฐ
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
นางมาลี สังข์จุ้ย
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ