รายชื่อหน่วยงานและเบอร์ติดต่อ

ภาควิชาและศูนย์ที่มีหลักสูตร เบอร์ติดต่อ อาคาร/ชั้น
ภาควิชาภาษาไทย T.02 218-4687
F.02 218-4685
บรมราชกุมารี ชั้น 12
ภาควิชาภาษาอังกฤษ T.02 218-4707
F.02 218-4707
บรมราชกุมารี ชั้น 11
ภาควิชาภาษาตะวันออก T.02 218-4739
F.02 218-4740
บรมราชกุมารี ชั้น 10
ภาควิชาภาษาตะวันตก T.02 218-4773
F.02 218-4776
บรมราชกุมารี ชั้น 9
ภาควิชาภาษาศาสตร์ T.02 218-4692
F.02 218-4695
บรมราชกุมารี ชั้น 12
ภาควิชาประวัติศาสตร์ T.02 218-4672
F.02 218-4673
บรมราชกุมารี ชั้น 12
ภาควิชาปรัชญา T.02 218-4754
F.02 218-4755
บรมราชกุมารี ชั้น 10
ภาควิชาศิลปการละคร T.02 218-4802
F.02 218-4803
บรมราชกุมารี ชั้น 8
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ T.02-218 4817
F.02-218 4818
บรมราชกุมารี ชั้น 8
ภาควิชาภูมิศาสตร์ T.02 218-4821
F.02 218-4822
บรมราชกุมารี ชั้น 8
ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ T.02 218-4792
F.02 218-4792
บรมราชกุมารี ชั้น 9
หน่วยวิชาอารยธรรมไทย T.02 218-4632
F.02 218-4632
บรมราชกุมารี ชั้น 13
ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ T.02 218-4634
F.02 218-4634
บรมราชกุมารี ชั้น 13
ศูนย์ไทยศึกษา T.02 218-4862
F.02 218-4889
มหาจักรีสิรินธร ชั้น 4
ศูนย์วรรณคดีศึกษา T.02 218-4631
F.02 218-4631
บรมราชกุมารี ชั้น 13 ห้อง 1303
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรม(นานาชาติ) T.02 218-4641
F.02 218-4641
มหาบรมราชกุมารี ชั้น 7
ศูนย์เชี่ยวชาญ/หน่วยปฏิบัติการวิจัย เบอร์ติดต่อ อาคาร/ชั้น
ศูนย์วิจัยการประมวลผลภาษาและวัจนะ T.02 218-4856
T.02 218-4857
F.02 218-4857
มหาบรมราชกุมารี ชั้น 8
ศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี T.02 218-4761
F.02 218-4755
บรมราชกุมารี ชั้น 10
ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย T.02 218-4914
F.02 218-4914
บรมราชกุมารี ชั้น 12
ศูนย์คติชนวิทยา T.02 218-4914
F.02 218-4914
มหาจักรีสิรินธร ชั้น 8
ศูนย์ลาตินอเมริกาศึกษา T.02 218-4773
F.02 218-4773
มหาจักรีสิรินธร ชั้น 8
สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย T.02 218-4915
F.02 218-4915
มหาจักรีสิรินธร ชั้น 8
หน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการ เบอร์ติดต่อ อาคาร/ชั้น
ฝ่ายวิจัย (ฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ) คณะอักษรศาสตร์ T.02 218-4899

F.02 218-4888

มหาวชิราวุธ ชั้น 1
ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ T.02 218-4891
F.02 218-4896
มหาวชิราวุธ ชั้น 1-3
ศูนย์คอมพิวเตอร์ T.02 218-4841
F.02 218-4841
บรมราชกุมารี ชั้น 2
งานบริการการศึกษา T.02 218-4875
F.02 218-4875
มหาวชิราวุธ ชั้น 1
งานกิจการนิสิต T.02 218-4897
F.02 218-4897
มหาวชิราวุธ ชั้น 1
หน่วยโสตทัศนศึกษา T.02 218-4861
F.-
มหาจักรีสิรินธร ชั้น 7
หอพระไตรปิฎกนานาชาติ T.02 218-4916
F.-
มหาจุฬาลงกรณ์ ชั้น 2
ศูนย์ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ T. 02 218-4924 801/2 มหาจักรีสิรินธร
ศูนย์บริการวิชาการ T.02 218-4886
F.-
มหาจักรีสิรินธร ชั้น 8
งานคลังและพัสดุ มหาวชิราวุธ ชั้น 1
งานขอตำแหน่งทางวิชาการ สำนักคณบดี