เกียวโตซ่อนกลิ่น: บันทึกการเดินทางและสายน้ำแห่งชีวิตของผู้เป็นอื่นในแดนตน

เกียวโตซ่อนกลิ่น: บันทึกการเดินทางและสายน้ำแห่งชีวิตของผู้เป็นอื่นในแดนตน ซึ่งเผยแพร่ทางเพจ “Thai Humanities Forum” เป็นข้อเขียนที่เรียบเรียงขึ้นจากบางส่วนของงานวิจัยเรื่อง “ ‘เกียวโตซ่อนกลิ่น’: มิติของ ‘น้ำ’ ท่ามกลางความ (ไม่) หลากหลายของวัฒนธรรม” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์หัตถกาญจน์ อารีศิลป อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานวิจัยเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัยเรื่อง “ถกเถียงเรื่องคุณค่า 2: ความหลากหลายทางวัฒนธรรม” โดยชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย

ผู้สนใจสามารถอ่านบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ในหนังสือรวมบทความวิจัย ถกเถียงเรื่องคุณค่า 2 ว่าด้วย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วิภาษา

Facebook
Twitter