วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาระหว่างกลาง

ไข…คำถามเรื่อง “วัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาระหว่างกลาง (Interlanguage Pragmatics) เพื่อการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 และทำความเข้าใจการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ซึ่งเผยแพร่ทางเพจ “เอกภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ”  เป็นข้อเขียนในรูปแบบ Q & A ซึ่งนางสาวรดารัตน์ ศรีพันธุ์วรสกุล มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เรียบเรียงขึ้นจากวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตของเธอในชื่อเรื่อง “การศึกษาวัจนกรรมการแสดงความเห็นแย้งของผู้เรียนภาษาไทยชาวจีนตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์อันตรภาษา: กรณีศึกษานักศึกษาชาวจีนจากมณฑลยูนนานและกวางสี” (2563) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (full text) ได้ที่นี่

หรืออ่านบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ได้ที่นี่

Facebook
Twitter