เล่าเรื่องอย่างมีศิลปะ…เรื่องเล่าจากนักอ่านถึงนักเขียนเรื่องสั้น

เล่าเรื่องอย่างมีศิลปะ…เรื่องเล่าจากนักอ่านถึงนักเขียนเรื่องสั้น
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์หัตถกาญจน์ อารีศิลป  

วีดิทัศน์ในรูปแบบ Flash Talk นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติออนไลน์ ปี 2564  
ผลิตและเผยแพร่โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Facebook
Twitter