สื่อสารงานวิชาการ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์ เป็นอดีตอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาไทย หลักภาษาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความหมายของคำภาษาไทย ท่านเป็นผู้เขียนหนังสือ ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและภาษาไทเปรียบเทียบ  ซึ่งเป็นหนังสือด้านภาษาศาสตร์เชิงประวัติและเปรียบเทียบที่เป็นภาษาไทยเล่มแรก ๆ นอกจากนี้ ท่านยังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทยในหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎีพรได้เขียนบทความเผยแพร่ความรู้เรื่องคำกับความหมายไว้เป็นจำนวนมากในวารสารภาษาและวรรณคดีไทยในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ จึงได้คัดสรรบทความที่ท่านเขียนไว้มาเผยแพร่ให้ท่านผู้อ่านได้ศึกษา


—

ข้อบกพร่องในการใช้ภาษาไทย

ที่มา: ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์. ข้อบกพร่องในการใช้ภาษาไทย. ภาษาและวรรณคดีไทย ๑, ๒ (สิงหาคม ๒๕๒๗): ๒๔-๓๒.


—สังเกตภาษา

ที่มา: ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์. สังเกตภาษา. ภาษาและวรรณคดีไทย ๑, ๓ (สิงหาคม ๒๕๒๗): ๒๔-๓๓.

Facebook
Twitter