อาจารย์ประจำ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนิษฐ์  (มิตินันท์วงศ์) ศิริจันทร์
ศศ.บ. (ธรรมศาสตร์), อ.ม. ปรัชญา (จุฬาฯ), Ph.D. Philosophy (University of Warwick)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษม เพ็ญภินันท์ (หัวหน้าภาควิชา)
ร.บ. (ธรรมศาสตร์), Ph.D. Philosophy (New School for Social Research)
3. อาจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง อิโซ
ร.บ.การปกครอง เกียรตินิยม (จุฬาฯ), M.A. บริหารธุรกิจ (ม.อัสสัมชัญ), M.Sc. การตลาดหลักสูตรนานาชาติ (ธรรมศาสตร์), Ph.D. Philosophy (ม.อัสสัมชัญ)
4. อาจารย์ ดร.ทิพพาพันธุ์ เชื้อสวัสดิ์
อ.บ. ปรัชญา (จุฬาฯ), M.A. Religions, School of Oriental and African Studies (University of London), Ph.D. Philosophy (University of York)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิดาวดี สกุลโพน
ศศ.บ. เกียรตินิยม ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ (มศว.ประสานมิตร) M.A. Philosophy (Ohio State)
6. อาจารย์ ดร. ปิยฤดี ไชยพร
ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาฯ, อ.ม. ปรัชญา (จุฬาฯ), อ.ด. ปรัชญา (จุฬาฯ)
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศริญญา อรุณขจรศักดิ์
อ.บ. (ศิลปากร), อ.ม. ปรัชญา (จุฬาฯ), อ.ด. ปรัชญา (จุฬาฯ)
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิรประภา ชวะนะญาณ
อ.บ. เกียรตินิยม (จุฬาฯ), อ.ด. ปรัชญา (จุฬาฯ)
9. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุวรรณา สถาอานันท์
อ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (จุฬาฯ) M.A., Ph.D. Philosophy (Hawaii)
10. ศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
อ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (จุฬาฯ) M.A, Ph.D. Philosophy (Indiana)