โครงการการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (แขนงวิชาภาษาอังกฤษ) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนในบางรายวิชา ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ในโครงการการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดของโครงการ (PDF download)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *