โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2563
ณ โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

จัดโดย: 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์: http://www.ms.su.ac.th/th/home 

ร่วมกับ

หลักสูตรสิ่งแวดล้อม การพัฒนาปละความยั่งยืนบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์: http://www.ms.su.ac.th/th/home 

 

หลักการและเหตุผล

     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มาตั้งแต่ปี 2545 นั้น นับเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 18 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะได้สร้างบุคลากร และนักบริหารงานต่าง ๆ จนมีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติในด้านการวิจัย การบริหารจัดการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

     คณะวิทยาการจัดการ ได้สนับสนุนให้บุคลากร ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในทุกระดับปริญญา สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ผลิตองค์ความรู้ และพัฒนางานด้านวิชาการ ในการแก้ปัญหาในท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ คือ “สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาความรู้ เชิดชูจริยธรรม ผู้นำการปฏิบัติ” นอกจากนี้คณะยังส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ ตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติ และนานาชาติ ทั้งในวารสารวิชาการและในที่ประชุมวิชาการ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

     เพื่อตอบสนองปรัชญาดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 2ประจำปี 2563 เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ก่อให้เกิดการส่งเสริม สร้างสรรค์ และสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ และจรรยาบรรณ

 

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ
 2. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายงานวิชาการงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถนำองค์ความรู้ใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ต่อไป

 

สาขาที่เปิดรับผลงาน

 • บริหารธุรกิจ / การตลาด
 • การเงิน / การบัญชี
 • การท่องเที่ยว / การจัดการโรงแรม / การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์
 • การจัดการชุมชน / รัฐประศาสนศาสตร์
 • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 • การวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กร
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
 • การจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
 • และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

 

 

ขอบคุณข้มูลจาก: http://ms.su.ac.th/mssuconf/project/project-detail/893

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *