พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 และวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รายละเอียดอื่นๆ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบต่อไป

On behalf of His Majesty the King, Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn will graciously preside over the Commencement Ceremony of Chulalongkorn University for the 2019 Academic Year on October 1 and 2, 2020. The ceremony will take place at the Chulalongkorn University Auditorium and will comprise two sessions on both days, one in the morning and the other in the afternoon.

Other information will be further announced.

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.chula.ac.th/news/29655/

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2563
ณ โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

จัดโดย: 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์: http://www.ms.su.ac.th/th/home 

ร่วมกับ

หลักสูตรสิ่งแวดล้อม การพัฒนาปละความยั่งยืนบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลิกเข้าสู่เว็บไซต์: http://www.ms.su.ac.th/th/home 

 

หลักการและเหตุผล

     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มาตั้งแต่ปี 2545 นั้น นับเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 18 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะได้สร้างบุคลากร และนักบริหารงานต่าง ๆ จนมีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติในด้านการวิจัย การบริหารจัดการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

     คณะวิทยาการจัดการ ได้สนับสนุนให้บุคลากร ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในทุกระดับปริญญา สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ผลิตองค์ความรู้ และพัฒนางานด้านวิชาการ ในการแก้ปัญหาในท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของคณะฯ คือ “สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาความรู้ เชิดชูจริยธรรม ผู้นำการปฏิบัติ” นอกจากนี้คณะยังส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ ตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติ และนานาชาติ ทั้งในวารสารวิชาการและในที่ประชุมวิชาการ เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

     เพื่อตอบสนองปรัชญาดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และนานาชาติ ครั้งที่ 2ประจำปี 2563 เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการ ก่อให้เกิดการส่งเสริม สร้างสรรค์ และสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ และจรรยาบรรณ

 

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ
 2. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายงานวิชาการงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถนำองค์ความรู้ใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ต่อไป

 

สาขาที่เปิดรับผลงาน

 • บริหารธุรกิจ / การตลาด
 • การเงิน / การบัญชี
 • การท่องเที่ยว / การจัดการโรงแรม / การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์
 • การจัดการชุมชน / รัฐประศาสนศาสตร์
 • การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
 • การวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กร
 • การจัดการสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
 • การจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
 • และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

 

 

ขอบคุณข้มูลจาก: http://ms.su.ac.th/mssuconf/project/project-detail/893