กิจการนิสิต

ชื่อ นามสกุล นางสาว ภัทราพร เรืองโรจน์วรไชย
ชื่อเล่น โบว์
หน่วยงานที่สังกัด ฝ่ายกิจการนิสิต
ตำแหน่ง
ระดับ  P 7
รอบการทำงาน 08.00-17.00 น.
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน
อีเมล Pat_bo9000@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญในอาชีพการงาน งานธุรการ กิจการนิสิต งานด้านต่างๆที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นๆ