โครงสร้างของหน่วยแก่นของกริยาวลี

วิทยานิพนธ์เรื่อง โครงสร้างของหน่วยแก่นของกริยาวลี วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตของรองศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ พันธุเมธา (2513)

กริยาวลีในภาษาไทยมีลักษณะเฉพาะที่น่าสนใจ ลักษณะอย่างหนึ่งคือ กริยาเรียง ที่คำกริยาเรียงติดต่อกันไปได้หลายคำ มีทั้งที่สามารถสับลำดับกันได้และไม่ได้

วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตของรองศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ พันธุเมธา ศึกษากริยาวลีในภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ โดยมิได้พิจารณาที่ความหมาย แต่พิจารณาโครงสร้างหรือตำแหน่งหน้าที่ของคำ ทำให้เห็นหน่วยแก่นของกริยาวลีในภาษาไทยซึ่งมีหลายลักษณะ

วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษาลักษณะโครงสร้างของภาษาไทย โดยให้ความสำคัญแก่ข้อมูลภาษาที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน มิใช่ภาษาในวรรณคดี เป็นงานวิจัยภาษาไทยเรื่องแรกๆ ที่ใช้แนวคิดทางภาษาศาสตร์ในการวิเคราะห์

อ่านวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ ที่นี่

Facebook
Twitter