วัจนปฏิบัติศาสตร์ ภาษาระหว่างกลาง เพื่อการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2

การสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 และทำความเข้าใจการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมด้วยวัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาระหว่างกลาง (Interlanguage Pragmatics) วีดิทัศน์สื่อสารงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท

โดย รดารัตน์ ศรีพันธ์วรสกุล มหาบัณฑิตภาควิชาภาษาไทย และ อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย อักษรฯ จุฬาฯ

Facebook
Twitter