เล่นแร่แปรธาตุ: ศาสตร์และศิลป์แห่งวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ 21

กลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดโครงการบรรยายพิเศษอักษรศาสตร์สู่สังคม ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “เล่นแร่แปรธาตุ: ศาสตร์และศิลป์แห่งวรรณคดีไทยในศตวรรษที่ 21” ผ่านโปรแกรม Zoom
โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หัตถกาญจน์ อารีศิลป เป็นวิทยากรบรรยาย 
อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข เป็นผู้ดำเนินรายการ

คลิกเพื่อรับชมคลิปการบรรยาย หรือ
คลิกเพื่ออ่านสรุปเนื้อหาการบรรยาย

Facebook
Twitter