ปัญญาสชาดกกับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

การบรรยายเรื่อง “ปัญญาสชาดกกับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลิกเพื่อรับชมคลิปการบรรยาย

Facebook
Twitter