การบรรยายในงานเสวนาทางวิชาการ ในโอกาสครบ 230 ปี วันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

การบรรยายเรื่อง “สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ในฐานะนักแปล” โดย อาจารย์ ดร.อัสนี พูลรักษ์  อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คลิกเพื่อรับชมคลิปการบรรยาย

การบรรยายเรื่อง “ทำนองเทศน์มหาชาติ: ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณศิลป์กับคีตศิลป์” โดย อาจารย์ ดร.ทศพล ศรีพุ่ม อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คลิกเพื่อรับชมคลิปการบรรยาย

การบรรยายทั้งสองตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งในงานเสวนาทางวิชาการ ในโอกาสครบ 230  ปี วันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส วันที่ 11 ธันวาคม  2563  ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

ผู้สนใจใจสามารถติดตามคลิปนำชมวัดพระเชตุพนฯ และคลิปแนะนำพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสได้ที่ Facebook Fanpage: วัดโพธิ์ ท่าเตียน Wat Pho

Facebook
Twitter