พลวัตและพันธกิจของภาษาไทยในยุคโควิด-19

เสวนาทางวิชาการหัวข้อ “พลวัตและพันธกิจของภาษาไทยในยุคโควิด-19” จัดโดยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2563  เวลา 13.00-16.00 น.

หัวข้อการเสวนาและวิทยากรมีดังนี้

• “พลวัตของภาษาในโลกวรรณกรรมไทยยุคโควิด-19” วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร

• “พันธกิจและบทบาทของภาษาไทยในวิกฤติโควิด-19” วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ภักดีผาสุข

• “ผัสสะของภาษาในเพลงและสื่อร่วมสมัยยุคโควิด-19” วิทยากร อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ พลมุข

ดำเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์หัตถกาญจน์ อารีศิลป
คลิกเพื่อรับชมคลิปการบรรยาย

Facebook
Twitter