ว่าด้วยความเชื่อมโยงของความเชื่อและการเสพสังวาส

บทความเรื่อง “ว่าด้วยความเชื่อมโยงของความเชื่อและการเสพสังวาสจาก 7 การร่วมรักในนิทานและวรรณคดีไทย

เขียนโดยวณัฐย์ พุฒนาค ซึ่งตีพิมพ์ลงเว็บไซต์สำนักข่าวออนไลน์ The MATTER นั้น  ผู้เขียนได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นจากงานวิจัยเรื่อง  “อนุภาคสมพาสที่ผิดธรรมชาติในนิทานไทย” (2547) วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (สายคติชนวิทยา)​ ของ อาจารย์ ดร.ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์

ผู้สนใจสามารถเข้าถึงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (full text) ได้ที่นี่

หรือศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือ “การสมพาสที่ผิดธรรมชาติในนิทานไทย : การศึกษาอนุภาคทางคติชนวิทยา(2549) ซึ่งจัดพิมพ์โดยโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Facebook
Twitter