คณะกรรมการ ชุดที่ 25 พ.ศ. 2565 - 2566

กรรมการที่ปรึกษา
 • คุณหญิงสุภา กิจจาทร
 • นายสุริย์ ด่านสวัสดิ์
 • นางพรนิภา ลิมปพยอม
 • ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
 • คุณหญิงลักขณา แสงสนิท
 • นางเดือนฉาย คอมันตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ตุงคสวัสดิ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข
 • นางวิมลา ไตรทศาวิทย์
 • นางโสภา สุยะนันทน์
 • นางจำนรรค์ ศิริตัน
 • นางปฏิมา ตันติคมน์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
 • ศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา
 • คณบดีคณะอักษรศาสตร์
  (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์)
 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะอักษรศาสตร์
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพ็ชร)
นายกสมาคมฯ นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ
อุปนายก 1 นางเยาวภา พัธโนทัย
อุปนายก 2 นางเพชรพริ้ง สารสิน
เหรัญญิก นางสาวสมศรี พบพิพักตร์
เลขานุการ นางวรรณวิภา วงษ์ดีไทย
นายทะเบียน รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
ปฏิคม นางทิพวรรณ แซ่ตั้ง
กรรมการกลาง
 • นางศรีอรทัย บุรณศิริ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล
 • นางสวลี ศิริผล
 • นางสุปริญา ลุลิตานนท์
 • นางดารณี รัตนนุกรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ นางฉวีวัณณ์ วิชชุภานันท์
ประชาสัมพันธ์ นางสุณี ปริปุณณะ
กิจกรรม (กีฬา) นายบุลวิทย์ วงษ์ภิรมย์
กิจกรรม (วิชาการ) นายธงชัย ชาสวัสดิ์
กิจกรรม พัฒนาสังคม
 • นางรัชนีภรณ์ เพ็ญตระกูล
 • นางชมนาด อนันตกูล
สมาชิกสัมพันธ์
 • นางถนิมกาญจน์ เศาภายน
 • นายคนึง ผ่องสำเภา

คณะกรรมการ ชุดที่ 24 พ.ศ. 2563 - 2564

กรรมการที่ปรึกษา
 • คุณหญิงสุภา กิจจาทร
 • นายสุริย์ ด่านสวัสดิ์
 • นางพรนิภา ลิมปพยอม
 • ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
 • คุณหญิงลักขณา แสงสนิท
 • นางเดือนฉาย คอมันตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ตุงคสวัสดิ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข
 • นางวิมลา ไตรทศาวิทย์
 • นางโสภา สุยะนันทน์
 • นางจำนรรค์ ศิริตัน
 • นางซาฟีนา โกมลตะเมธี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
 • ศาสตราจารย์ ดร. กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา
 • คณบดีคณะอักษรศาสตร์
  (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์)
 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะอักษรศาสตร์
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดังกมล ณ ป้อมเพ็ชร)
นายกสมาคมฯ นางปฏิมา ตันติคมน์
อุปนายก 1 นางเยาวภา พัธโนทัย
อุปนายก 2 นางณิยะดา จ่างตระกูล
อุปนายก 3 อาจารย์รศนาภรณ์ วีรวรรณ
อุปนายก 4 นางเพชรพริ้ง สารสิน
เหรัญญิก นางสาวสมศรี พบพิพักตร์
เลขานุการ นางวรรณวิภา วงษ์ดีไทย
นายทะเบียน รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์
ปฏิคม นางสวลี ศิริผล
กรรมการกลาง
 • นางศรีอรทัย บุรณศิริ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล
 • นางสุปริญา ลุลิตานนท์
 • นางทิพวรรณ แซ่ตั้ง
 • นางดารณี รัตนนุกรม
รายได้ นางฉวีวัณณ์ วิชชุภานันท์
ประชาสัมพันธ์ นางสุณี ปริปุณณะ
กิจกรรม
 • นายบุลวิทย์ วงษ์ภิรมย์
 • นางไพพรรณ หลักแหลม
กิจกรรม พัฒนาสังคม ดร.สุภามาส ตรีวิศวเวทย์

คณะกรรมการชุดที่ 23 พ.ศ. 2561 - 2562

กรรมการที่ปรึกษา
 • ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ พงศะบุตร
 • คุณหญิงสุภา กิจจาทร
 • นายสุริย์ ด่านสวัสดิ์
 • นางพรนิภา ลิมปพยอม
 • ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
 • คุณหญิงลักขณา แสงสนิท
 • นางเดือนฉาย คอมันตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ตุงคสวัสดิ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข
 • นางวิมลา ไตรทศาวิทย์
 • นางจำนรรค์ ศิริตัน
 • นางโสภา สุยะนันทน์
 • นางซาฟีนา โกมลตะเมธี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
 • คณบดีคณะอักษรศาสตร์
  (รองศาสตราจารย์ ดร. กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา )
 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะอักษรศาสตร์
  (อาจารย์ ดังกมล ณ ป้อมเพชร)
นายกสมาคมฯ นางปฏิมา ตันติคมน์
อุปนายก 1 นางเยาวภา พัธโนทัย
อุปนายก 2 นางณิยะดา จ่างตระกูล
เลขานุการ นางอังคณา จิตขจรไพศาล
เหรัญญิก นางนพพร บวรรัตนารักษ์
นายทะเบียน นางสาวพิรญาณ์ ตันติรัฐพงศ์
ปฏิคม นางสาววาสนา เชี่ยวชาญ
กรรมการกลาง
 • นางศรีอรทัย บุรณศิริ
 • นางสวลี ศิริผล
 • นางสุปริญา ลุลิตานนท์
 • นางทิพวรรณ แซ่ตั้ง
 • นางดารณี รัตนนุกรม
วิชาการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิจ สุตัณฑวิบูลย์
รายได้
 • นางฉวีวัณณ์ วิชชุภานันท์
 • นางไพพรรณ หลักแหลม
กิจกรรม นางสาวราศี บุรุษรัตนพันธ์
สารสนเทศ นางปาริชาต เรืองดิลกรัตน์
สมาชิกสัมพันธ์ อาจารย์รศนาภรณ์ วีรวรรณ
ประชาสัมพันธ์
 • นางเพชรพริ้ง สารสิน
 • นางสุณี ปริปุณณะ
สาราณียกร นางเลิศลักษณา ยอดอาวุธ
สร้างสรรค์สื่อ นางสาวสุชาตา เรืองดิลกรัตน์

คณะกรรมการชุดที่ 22 พ.ศ. 2559 - 2560

กรรมการที่ปรึกษา
 • ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ พงศะบุตร
 • คุณหญิงสุภา กิจจาทร
 • นายสุริย์ ด่านสวัสดิ์
 • ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
 • นางพรนิภา ลิมปพยอม
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
 • คุณหญิงลักขณา แสงสนิท
 • นางเดือนฉาย คอมันตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ตุงคสวัสดิ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข
 • นางวิมลา ไตรทศาวิทย์
 • นางจำนรรค์ ศิริตัน
 • นางโสภา สุยะนันทน์
นายกสมาคมฯ นางซาฟีนา โกมลตะเมธี
อุปนายก นางเยาวภา พัธโนทัย
นายทะเบียน นางสุรีย์ โอภาสเจริญกิจ
เหรัญญิก นายจำรัส สินธ์ศิริมานะ
ปฏิคม นางสุณี ปริปุณณะ
เลขานุการ พลเรือตรีหญิงอารยา อัมระปาล
สาราณียกร นางเลิศลักษณา ยอดอาวุธ
กิจกรรม
 • นางไพพรรณ หลักแหลม
 • นางสาวพิไลวรรณ บุญล้น
 • นางสาวธิษณา เดือนดาว
รายได้
 • นางฉวีวัณณ์ วิชชุภานันท์
 • นางศรีวรรณา เจียรวัฒน์ชัย
ประชาสัมพันธ์ นางปฏิมา ตันติคมน์
สมาชิกสัมพันธ์ นางศรีอรทัย บุรณศิริ
วิชาการ ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ เตลาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ นายณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง
กรรมการกลาง
 • นางศรีอรทัย บุรณศิริ
 • นางผุสชา โทณะวณิก สุขวัฒน์
 • นางสุปริญา ลุลิตานนท์
 • ผศ.ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล
 • นางสวลี ศิริผล
กรรมการผู้ช่วย
ผู้ช่วยนายทะเบียน
 • นางทิพวรรณ แซ่ตั้ง
 • นางอรทัย อสีปัญญา
ผู้ช่วยเลขานุการ
 • นางกษมา กู้ตลาด
 • นางเพชรรัตน์ วนิชาชีวะ
ผู้ช่วยสาราณียกร นางสาวภัสรี สิงหเดช
ผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์ นางอรทัย อสีปัญญา
ผู้ช่วยวิชาการ
 • นางสุธาทิพ ธัชยพงษ์

คณะกรรมการชุดที่ 21 พ.ศ. 2557 - 2558

กรรมการที่ปรึกษา
 • ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ พงศะบุตร
 • นายสิงห์โต จ่างตระกูล
 • คุณหญิงสุภา กิจจาทร
 • นายสุริย์ ด่านสวัสดิ์
 • ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
 • นางพรนิภา ลิมปพยอม
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
 • คุณหญิงลักขณา แสงสนิท
 • นางเดือนฉาย คอมันตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ตุงคสวัสดิ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข
 • นางวิมลา ไตรทศาวิทย์
 • นางโสภา สุยะนันทน์
 • คณบดีคณะอักษรศาสตร์
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ)
 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะอักษรศาสตร์
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรควัฒน์ ประดิษฐ์พงษ์)
นายกสมาคมฯ นางจำนรรค์ ศิริตัน
อุปนายก นางเยาวภา พัธโนทัย
นายทะเบียน นางสวลี ศิริผล
เหรัญญิก นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม
ปฏิคม นางซาฟีนา โกมลตะเมธี
เลขานุการ นางผุสชา โทณะวณิก สุขวัฒน์
สาราณียกร นายณัชพล ศิริสวัสดิ์
กิจกรรม นางเกียรติสุดา ภิรมย์
หาทุน นางฉวีวัณณ์ วิชชุภานันท์
ประชาสัมพันธ์ นางพนิตตา อริยะวิชา
วิชาการ ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย์
กรรมการกลาง
 • นางศรีอรทัย บุรณศิริ
 • พลเรือตรีหญิง ชูทิพย์ ทิพยบุญทอง
 • นางสุปริญา ลุลิตานนท์
 • นายประสงค์ เลิศพยับ
 • นางดารณี รัตนนุกรม
กรรมการผู้ช่วย
ผู้ช่วยนายทะเบียน นางทิพวรรณ แซ่ตั้ง
ผู้ช่วยปฏิคม นางภัสสรา เกษมสุวรรณ
ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวพนิตนาฎ อติศัพท์
ผู้ช่วยสาราณียกร นางสาวนิศารัตน์ สีตะสุวรรณ
ผู้ช่วยกิจกรรม นางสาวพิไลวรรณ บุญล้น
ผู้ช่วยหาทุน นางศรีวรรณา เจียรวัฒน์ชัย
ผู้ช่วยวิชาการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นลินี สีตะสุวรรณ
 • นางสาวธิษณา เดือนดาว

คณะกรรมการชุดที่ 20 พ.ศ. 2555 - 2556

กรรมการที่ปรึกษา
 • ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ พงศะบุตร
 • นายสิงห์โต จ่างตระกูล
 • คุณหญิงสุภา กิจจาทร
 • นายสุริย์ ด่านสวัสดิ์
 • ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
 • นางพรนิภา ลิมปพยอม
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
 • คุณหญิงลักขณา แสงสนิท
 • นางเดือนฉาย คอมันตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ตุงคสวัสดิ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข
 • นางวิมลา ไตรทศาวิทย์
 • ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์
 • คณบดีคณะอักษรศาสตร์
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ)
 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะอักษรศาสตร์
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรควัฒน์ ประดิษฐ์พงษ์)
นายกสมาคมฯ นางโสภา สุยะนันทน์
อุปนายก นางจิรายุ สุวรรณภักดี
เหรัญญิก นางอรอนงค์ ฉายศิริโชติ
นายทะเบียน นางสวลี ศิริผล
ปฏิคม นางศุลีรัตน์ ลีนุตพงษ์
เลขานุการ นางเยาวภา พัธโนทัย
สาราณียกร นางสาวกมลลักษณ์ โตสกุล
กิจกรรม นางเกียรติสุดา ภิรมย์
ประชาสัมพันธ์ นางพนิตตา อริยะวิชา
วิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชนีโรจน์ กุลธำรง
กรรมการกลาง
 • นางศรีอรทัย บุรณศิริ
 • นางดารณี รัตนนุกรม
 • นางสุปริญา ลุลิตานนท์
 • นางจำนรรค์ ศิริตัน
 • นางสาวยุพิน จันทร์เจริญสิน
กรรมการผู้ช่วย
ผู้ช่วยนายทะเบียน นางทิพวรรณ แซ่ตั้ง
ผู้ช่วยปฏิคม นอ.ชูทิพย์ ทิพยบุญทอง
ผู้ช่วยเลขานุการ นางพรพิมล กรโกษา
ผู้ช่วยกิจกรรม
 • นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์
 • นางริรินดา พูนพิพัฒน์
 • นางบุษบง ปรีชานนท์
 • นางซาฟีนา โกมลตะเมธี
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ดร. ปริดา มโนมัยพิบูลย์
ผู้ช่วยวิชาการ นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม

คณะกรรมการชุดที่ 19 พ.ศ. 2553 - 2554

กรรมการที่ปรึกษา
 • ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ พงศะบุตร
 • นายสิงห์โต จ่างตระกูล
 • คุณหญิงสุภา กิจจาทร
 • นายสุริย์ ด่านสวัสดิ์
 • ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
 • นางพรนิภา ลิมปพยอม
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
 • คุณหญิงลักขณา แสงสนิท
 • นางเดือนฉาย คอมันตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ตุงคสวัสดิ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข
 • คณบดีคณะอักษรศาสตร์
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ)
 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะอักษรศาสตร์
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรควัฒน์ ประดิษฐ์พงษ์)
นายกสมาคม นางวิมลา ไตรทศาวิทย์
อุปนายก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล
เหรัญญิก นางสุปริญา ลุลิตานนท์
นายทะเบียน รศ. ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร
ปฎิคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีโรจน์ กุลธำรง
เลขานุการ นางเยาวภา พัธโนทัย
สาราณียกร นายประสิทธิ์ รุ่งเรืองรัตนกุล
ประชาสัมพันธ์ นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม
ฝ่ายกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์ รศ.ดร.กนิษฐา นาวารัตน์
กรรมการกลางและกิจกรรมพิเศษ นางจำนรรค์ ศิริตัน
กรรมการกลางและผู้ช่วยกิจกรรมพิเศษ นางสาวอัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ
กรรมการกลางและวิชาการ ศ.ดร.พรสรรค์ วัฒนางกูร
กรรมการกลางด้านอักษรสัญจรและสันทนาการ นางศรีอรทัย บุรณศิริ
กรรมการผู้ช่วย
ผู้ช่วยเหรัญญิก
 • นางทิพวรรณ แซ่ตั้ง
 • นางสาวอารีย์ พงษ์ไชยโสภณ
ผู้ช่วยนายทะเบียน นางสวลี ศิริผล
ผู้ช่วยปฏิคม
 • นางอรอนงค์ ฉายศิริโชติ
 • นางศุลีรัตน์ ลีนุตพงษ์
 • นางฉวีวัณณ์ วิชชุภานันท์
ผู้ช่วยเลขานุการ นางพนิตตา อริยะวิชา
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ นางจิรายุ สุวรรณภักดี
ผู้ช่วยวิชาการ
 • รศ.สุชาดา นิมมานนิตย์
 • นางสาวยุพิน จันทร์เจริญสิน
ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมและสมาชิกสัมพันธ์ นางดารณี รัตนนุกรม

คณะกรรมการชุดที่ 18 พ.ศ. 2551 - 2552

กรรมการที่ปรึกษา
 • ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ พงศะบุตร
 • นายสิงห์โต จ่างตระกูล
 • คุณหญิงสุภา กิจจาทร
 • นายสุริย์ ด่านสวัสดิ์
 • ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
 • นางพรนิภา ลิมปพยอม
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
 • คุณหญิงลักขณา แสงสนิท
 • นางเดือนฉาย คอมันตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ตุงคสวัสดิ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
  (คณบดีคณะอักษรศาสตร์)
 • อาจารย์ สรรควัฒน์ ประดิษฐพงษ์
  (รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์)
นายกสมาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข
อุปนายก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์วัลย์ สมุทรักษ์
เหรัญญิก นางจิรายุ สุวรรณภักดี
นายทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีโรจน์ กุลธำรง
ปฏิคม พลอากาศโทหญิงศิริรัตน์ ศรีแก้ว
เลขานุการ นางเยาวภา พัธโนทัย
สาราณียกร นายประสิทธิ์ รุ่งเรืองรัตนกุล
กรรมการกลาง
 • นางสาวกมลลักษณ์ โตสกุล
 • นางจินตนา พันธุฟัก
 • นางศรีอรทัย บุรณศิริ
 • นางพรทิพย์ วัฒนศิริสุข
 • นางพรศิริ มโนหาญ
 • นางอติภา เองตระกูล
 • นางวีรวรรณ วรรุตม์
 • นางวิมลา ไตรทศาวิทย์
กรรมการผู้ช่วย
ผู้ช่วยเหรัญญิก
 • นางอรอนงค์ ฉายศิริโชติ
 • นางสุปริญา ลุลิตานนท์
ผู้ช่วยนายทะเบียน นางศุลีรัตน์ ลีนุตพงษ์
ผู้ช่วยปฏิคม นางประภาพรรณ ปิ่นสุวรรณ
ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาววารยา พึ่งตนเพียร
ผู้ช่วยสาราณียกร นางพิรพร สุภานุสนธิ์
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
 • นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม
 • นางวราภรณ์ ส่งเสริมสวัสดิ์
ผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์ นางวันเพ็ญ บอกบุญธรรม
ผู้ช่วยวิชาการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวรัตน์ ดาราวงษ์
 • นางสาวสุนันท์ โชคดารา
ผู้ช่วยกิจกรรมพิเศษ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์
 • นางสาวพรรณนิภา ศรีสุวรนันท์
 • นางสาวพรทิพย์ อาณาประโยชน์

คณะกรรมการ ชุดที่ 17 พ.ศ. 2549 - 2550

กรรมการที่ปรึกษา
 • ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ พงศะบุตร
 • นายสิงห์โต จ่างตระกูล
 • คุณหญิงสุภา กิจจาทร
 • นายสุริย์ ด่านสวัสดิ์
 • ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
 • นางพรนิภา ลิมปพยอม
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
 • คุณหญิงลักขณา แสงสนิท
 • นางเดือนฉาย คอมันตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ตุงคสวัสดิ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์
 • ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
  (คณบดีคณะอักษรศาสตร์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปทมา อัตนโถ
  (รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์)
นายกสมาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข
อุปนายก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพย์วัลย์ สมุทรักษ์
เหรัญญิก รองศาสตราจารย์ชลัยพร เหมะรัชตะ
นายทะเบียน นางสุปริญา ลุลิตานนท์
ปฏิคม พลอากาศตรีหญิงศิริรัตน์ ศรีแก้ว
เลขานุการ รองศาสตราจารย์พูนศรี เกตุจรูญ
สมาชิกสัมพันธ์ นางศรีอรทัย บุรณศิริ
ประชาสัมพันธ์ นางจินตนา พันธุฟัก
วิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
สาราณียกร นางกัลยาลักษณ์ รุ้งดนัย
กรรมการกลาง
 • นางพรทิพย์ วัฒนศิริสุข
 • นางพรสวรรค์ อุทารวุฒิพงศ์
 • นางสาวพรทิพย์ อาณาประโยชน์
 • นางอติภา เองตระกูล
 • นางวีรวรรณ วรรุตม์
 • นางสาวสุนันท์ โชคดารา
 • อาจารย์พรรณรำไพ ดวงดี
 • นางสาวพรรณนิภา ศรีสุวรนันท์
 • รองศาสตราจารย์ สุกัญญา สุจฉายา
กรรมการผู้ช่วย
ผู้ช่วยเหรัญญิก นางวิภา หอมศิริ
ผู้ช่วยนายทะเบียน นางทิพวรรณ แซ่ตั้ง
ผู้ช่วยปฏิคม นางประภาพรรณ ปิ่นสุวรรณ
ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาววารยา พึ่งตนเพียร
ผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์ นางวันเพ็ญ บอกบุญธรรม
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวรัตน์ ดาราวงษ์
 • นางวราภรณ์ ส่งเสริมสวัสดิ์
ผู้ช่วยวิชาการ อาจารย์ ดร.ปรมินท์ จารุวร
ผู้ช่วยสาราณียกร นางอมรมาศ จันทราทิพย์

คณะกรรมการชุดที่ 16 พ.ศ. 2547 - 2548

กรรมการที่ปรึกษา
 • ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ พงศะบุตร
 • นายสิงห์โต จ่างตระกูล
 • คุณหญิงสุภา กิจจาทร
 • นายสุริย์ ด่านสวัสดิ์
 • ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
 • นางพรนิภา ลิมปพยอม
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
 • คุณหญิงลักขณา แสงสนิท
 • นางเดือนฉาย คอมันตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข
 • ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
  (คณบดีคณะอักษรศาสตร์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทมา อัตนโถ
  (รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์)
นายกสมาคม รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ตุงคสวัสดิ์
อุปนายก นางรัตนา เชาว์วิศิษฐ์
เหรัญญิก นางนงลักษณ์ สุวรรณกิจ
นายทะเบียน นางสุปริญา ลุลิตานนท์
ปฏิคม นางดวงใจ พฤกษยาชีวะ
เลขานุการ นางแจ่มจันทร์ ทองเสริม
ประชาสัมพันธ์ นางวีรวรรณ วรรุตม์
กรรมการกลางและสมาชิกสัมพันธ์ นางศรีอรทัย บุรณศิริ
วิชาการ อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ จุฬากรณ์
กรรมการกลาง
 • นางศุภรา หงส์ลดารมภ์
 • นายสมรักษ์ ณรงค์วิชัย
 • นางพรทิพย์ วัฒนศิริสุข
 • นางพรสวรรค์ อุทารวุฒิพงศ์
 • นาวาเอกหญิงศิริรัตน์ ศรีแก้ว
 • นางโสภา สุยะนันทน์
 • นางวราภรณ์ ส่งเสริมสวัสดิ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัลย์ สมุทรักษ์
กรรมการผู้ช่วย
ผู้ช่วยเหรัญญิก นางสาวพรทิพย์ อาณาประโยชน์
ผู้ช่วยนายทะเบียน นางทิพวรรณ แซ่ตั้ง
ผู้ช่วยปฏิคม
 • นางกรรณิการ์ มหาวัจน์
 • นายสุธรรม โตฤกษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
 • นางสาววารยา พึ่งตนเพียร
 • นางวิภา หอมศิริ
ผู้ช่วยสมาชิกสัมพันธ์
 • นางวันเพ็ญ บอกบุญธรรม
 • นางยิ่งลักษณ์ ธัญญะโชโต
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุไรรัตน์ จันทร์ธำรง

คณะกรรมการชุดที่ 15 พ.ศ. 2545 – 2546

กรรมการที่ปรึกษา
 • ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ พงศะบุตร
 • นายสิงห์โต จ่างตระกูล
 • คุณหญิงสุภา กิจจาทร
 • นายสุริย์ ด่านสวัสดิ์
 • ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
 • นางพรนิภา ลิมปพยอม
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
 • คุณหญิงลักขณา แสงสนิท
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์
  (คณบดีคณะอักษรศาสตร์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข
  (รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์)
 • ม.ล.ปลุกปลื้ม ศรีประเสริฐ
นายกสมาคม นางเดือนฉาย คอมันตร์
อุปนายก นางอรพรรณ สุวรรณรัตน์
เหรัญญิก นางศุภรา หงส์ลดารมภ์
นายทะเบียน นางสุปริญา ลุลิตานนท์
ปฏิคม นางดวงใจ พฤกษยาชีวะ
เลขานุการ นางสาวขวัญหทัย ป้องประภา
ประชาสัมพันธ์ นางสุนันทา หุวะนันทน์
สมาชิกสัมพันธ์ นายดวงประทีป เจริญชาติ
กรรมการกลาง
 • รองศาสตราจารย์รัตนา ตุงคสวัสดิ์
 • นางรัตนา เชาว์วิศิษฐ์
 • ม.ร.ว.รมณียฉัตร แก้วกิริยา
 • รองศาสตราจารย์วรรณี ศิริสุนทร
 • นางศรีอรทัย บุรณศิริ
 • นางนงลักษณ์ สุวรรณกิจ
 • นางสาวนวพร เรืองสกุล
 • นางวีรวรรณ วรรุตม์
 • นางวราภรณ์ ส่งเสริมสวัสดิ์
กรรมการผู้ช่วย
ผู้ช่วยเหรัญญิก นางกรรณิการ์ มหาวัจน์
ผู้ช่วยนายทะเบียน
 • นางทิพวรรณ แซ่ตั้ง
 • นางสาวหนึ่งฤทัย เหลืองพยุง
ผู้ช่วยเลขานุการ
 • นางสาววารยา พึ่งตนเพียร
 • นางวิภา หอมศิริ
ผู้ช่วยปฏิคม นายสุธรรม โตฤกษ์

คณะกรรมการ ชุดที่ 14 พ.ศ. 2543 - 2544

กรรมการที่ปรึกษา
 • ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ นพวงศ์
 • ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ พงศะบุตร
 • นายสิงห์โต จ่างตระกูล
 • คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์
 • คุณหญิงสุภา กิจจาทร
 • พ.อ.(พิเศษ)หญิง คุณหญิงอรชร คงสมพงษ์
 • ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
 • นายประยอม ซองทอง
 • นายสุริย์ ด่านสวัสดิ์
 • นางพรนิภา ลิมปพยอม
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์
  (คณบดีคณะอักษรศาสตร์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข
  (รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์
นายกสมาคม คุณหญิงลักขณา แสงสนิท
อุปนายก นางเพ็ญพรรณ สุธีวงศ์
เหรัญญิก นางศุภรา หงส์ลดารมภ์
นายทะเบียน นางรัตนา เชาว์วิศิษฐ์
ปฏิคม นายธีรยุทธ์ พนมยงค์
เลขานุการ นางประชุมขวัญ พูลสวัสดิ์
กรรมการกลาง
 • นางศรีอรทัย บุรณศิริ
 • นางเดือนฉาย คอมันตร์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์
 • ม.ร.ว.รมณียฉัตร แก้วกิริยา
 • รองศาสตราจารย์วรรณี ศิริสุนทร
 • นางสาวศุภริน พรประพันธ์
 • ม.ล.ปลุกปลื้ม ศรีประเสริฐ
กรรมการผู้ช่วย
ผู้ช่วยเหรัญญิก นางดวงใจ พฤกษยาชีวะ
ผู้ช่วยนายทะเบียน
 • นางสุปริญา ลุลิตานนท์
 • นางสาวหนึ่งฤทัย เหลืองพยุง
ผู้ช่วยเลขานุการ นางสมบูรณ์ บุศยศิริ
ผู้ช่วยปฏิคม นายสุธรรม โตฤกษ์

คณะกรรมการ ชุดที่ 13 พ.ศ. 2541 - 2542

กรรมการที่ปรึกษา
 • ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ นพวงศ์
 • นายเทียน อัชกุล
 • ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค
 • นายสิงห์โต จ่างตระกูล
 • คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์
 • คุณหญิงสุภา กิจจาทร
 • พ.อ.(พิเศษ)หญิง คุณหญิงอรชร คงสมพงษ์
 • ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ พงศะบุตร
 • ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
 • รองศาสตราจารย์ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
 • ม.ล.ปลุกปลื้ม ศรีประเสริฐ
 • นายสุริย์ ด่านสวัสดิ์
 • นายโกวิท สีตลายัน
 • นายชูเกียรติ อุทกะพันธุ์
 • นางพรนิภา ลิมปพยอม
 • นางผุสดี ลาชโรจน์
 • นางเยาวลักษณ์ อ่องจริต
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์
  (คณบดีคณะอักษรศาสตร์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข
  (รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์)
 • อาจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
นายกสมาคม รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
อุปนายก คุณหญิงลักขณา แสงสนิท
เหรัญญิก นางเพ็ญพรรณ สุธีวงศ์
นายทะเบียน นางรัตนา เชาว์วิศิษฐ์
ปฏิคม นางศรีอรทัย บุรณศิริ
เลขานุการ นางประชุมขวัญ พูลสวัสดิ์
กรรมการกลาง
 • รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์
 • นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ
 • นายนิพนธ์ มาศะวิสุทธิ์
 • นางเดือนฉาย คอมันตร์
 • นางสาวศุภริน พรประพันธ์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ สัมพันธารักษ์
 • นางอรพรรณ สุวรรณรัตน์
 • นางพรทิพย์ วัฒนศิริสุข
 • นางสาวดาราณีย์ ตันชัยสวัสดิ์
กรรมการผู้ช่วย
ผู้ช่วยเหรัญญิก นางสาววารินทร์ โสสุด
ผู้ช่วยนายทะเบียน
 • นางดาราวรรณ นาคะนคร
 • รองศาสตราจารย์วรรณี ศิริสุนทร
 • นางสุปริญา ลุลิตานนท์
 • นางจินดารัตน์ เบอร์พันธุ์
ผู้ช่วยปฏิคม
 • นางพนิดา ฟูคูฮารา
 • นางวันเพ็ญ บอกบุญธรรม
 • นางสาวรัตนา จตุพรเจริญ
ผู้ช่วยเลขานุการ
 • นางสาวพรรณี พรรณเชษฐ์
 • นางทิพวรรณ แซ่ตั้ง
 • นางวิภา หอมศิริ

คณะกรรมการ ชุดที่ 12 พ.ศ. 2539 - 2540

กรรมการที่ปรึกษา
 • ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ นพวงศ์
 • นายเทียน อัชกุล
 • ม.ล. จิตรสาร ชุมสาย
 • นายสิงห์โต จ่างตระกูล
 • คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์
 • รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสมจิตต์ ศรีธัญรัตน์
 • นายสุริย์ ด่านสวัสดิ์
 • นายประยอม ซองทอง
 • นางพรนิภา ลิมปพยอม
 • ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ
 • ท่านผู้หญิงมนัสนิตย์ วณิกกุล
 • ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค
 • คุณหญิงสุภา กิจจาทร
 • พ.อ.(พิเศษ)หญิง คุณหญิงอรชร คงสมพงษ์
 • รองศาสตราจารย์ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
 • นายประวิทย์ คล่องวัฒนกิจ
 • นายโกวิท สีตลายัน
 • นายชูเกียรติ อุทกะพันธุ์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์
  (คณบดีคณะอักษรศาสตร์)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข
  (รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์)
นายกสมาคม ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
อุปนายก นางผุสดี ลาชโรจน์
เหรัญญิก นางเพ็ญพรรณ สุธีวงศ์
นายทะเบียน อาจารย์ รศนาภรณ์ ณ ศิลวันต์
ปฏิคม นางศรีอรทัย บุรณศิริ
เลขานุการ นางเยาวลักษณ์ อ่องจริต
กรรมการกลาง
 • คุณหญิงลักขณา แสงสนิท
 • นางกรองทอง ชวลิตธำรง
 • นายนิพนธ์ มาศะวิสุทธิ์
 • นายถวัลย์ศักดิ์ สุขะวรรณ (ประชาสัมพันธ์)
 • นายอรุณ งามดี (ประชาสัมพันธ์)
 • นางเดือนฉาย คอมันตร์
 • นายไพโรจน์ ธรรมาภิมุข
 • นางสาวอรนุช ปุคคละนันทน์
 • นางสาวพรรณี พรรณเชษฐ์
กรรมการผู้ช่วย
ผู้ช่วยเหรัญญิก
 • นางสายเกษฒ ตรีวิศวเวทย์
 • นางรัตนา เชาว์วิศิษฐ
ผู้ช่วยนายทะเบียน นางสุปริญา ลุลิตานนท์
ผู้ช่วยปฏิคม
 • นางพนิดา ฟูคูฮารา
 • นางวันเพ็ญ บอกบุญธรรม
ผู้ช่วยเลขานุการ
 • นางประชุมขวัญ พูลสวัสดิ์
 • นางทิพวรรณ แซ่ตั้ง

คณะกรรมการชุดที่ 11 พ.ศ. 2537 – 2538

กรรมการที่ปรึกษา
 • ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ นพวงศ์
 • นายเทียน อัชกุล
 • ม.ล. จิตรสาร ชุมสาย
 • นายสิงห์โต จ่างตระกูล
 • คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์
 • รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสมจิตต์ ศรีธัญรัตน์
 • นายสุริย์ ด่านสวัสดิ์
 • นายประยอม ซองทอง
 • ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ
 • คุณหญิงสุภา กิจจาทร
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สืบแสง พรหมบุญ
 • นายนิรันตร์ นวมารค
 • คุณหญิงลักขณา แสงสนิท
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
  (คณบดีคณะอักษรศาสตร์)
 • อาจารย์จารุวรรณ ชลประเสริฐ
  (รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์)
นายกสมาคม นางพรนิภา ลิมปพยอม
อุปนายก นายทวีสันต์ เลียงชเยศ
เหรัญญิก นางเพ็ญพรรณ โกวิทางกูร
นายทะเบียน รองศาสตราจารย์ วรรณี ศิริสุนทร
ปฏิคม นางศรีอรทัย บุรณศิริ
เลขานุการ นางสาวกมลลักษณ์ โตสกุล
กรรมการกลาง
 • นางพรสวรรค์ อุทารวุฒิพงศ์
 • นางเยาวลักษณ์ อ่องจริต
 • นางเพ็ญพรรณ สุธีวงศ์
 • พันเอกหญิง คุณหญิงอรชร คงสมพงษ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณหญิงจินตนา สุขมาก
 • นางสาวอรนุช ปุคคละนันทน์
 • นางผุสดี ลาชโรจน์
 • ม.ร.ว. รมณียฉัตร แก้วกิริยา
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
กรรมการผู้ช่วย
ผู้ช่วยนายทะเบียน
 • นางสาวพรรณี พรรณเชษฐ์
 • นางสาวประพีร์พรรณ การสุทธ์
 • นางสุปริญา ลุลิตานนท์
ผู้ช่วยปฏิคม
 • นางวันเพ็ญ บอกบุญธรรม
 • นางสาวน้ำทิพย์ สิโรรส
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
 • นางสาววราภรณ์ ยังรอต
 • นางวีรวรรณ วรรุตม์
ผู้ช่วยเลขานุการ
 • ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์
 • นางสาวภาวิณี พุฒิกร
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ นางวิภา หอมศิริ

คณะกรรมการชุดที่ 10 พ.ศ. 2535 – 2536

กรรมการที่ปรึกษา
 • ศาสตราจารย์ ม.ล.จิรายุ นพวงศ์
 • นายเทียน อัชกุล
 • ม.ล. จิตรสาร ชุมสาย
 • นายสิงห์โต จ่างตระกูล
 • คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์
 • รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสมจิตต์ ศรีธัญรัตน์
 • นายสุริย์ ด่านสวัสดิ์
 • นายประยอม ซองทอง
 • คณบดีคณะอักษรศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะอักษรศาสตร์
นายกสมาคม นางพรนิภา ลิมปพยอม
อุปนายก นายวีสันต์ เลียงชเยศ
เหรัญญิก นางเพ็ญพรรณ โกวิทางกูร
นายทะเบียน รองศาสตราจารย์ วรรณี ศิริสุนทร
ปฏิคม นางศรีอรทัย บุรณศิริ
เลขานุการ นางสาวกมลลักษณ์ โตสกุล
กรรมการกลาง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุบล พุกกะณะสุต
 • ดร.สืบแสง พรหมบุญ
 • ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ
 • นางพรสวรรค์ อุทารวุฒิพงศ์ (ประชาสัมพันธ์)
 • นางสาวนภพร เรืองสกุล (วิชาการ)
 • ม.ร.ว. รมณียฉัตร แก้วกิริยา
 • นางเพ็ญพรรณ สุธีวงศ์
 • นางเยาวลักษณ์ อ่องจริต
 • นายเพชร วิชชุดากร
กรรมการผู้ช่วย
ผู้ช่วยนายทะเบียน
 • นางสาวพรรณี พรรณเชษฐ์
 • นางสาวประพีร์พรรณ การสุทธิ์
 • นางสุปริญา ลุลิตานนท์
ผู้ช่วยเลขานุการ
 • ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์
 • นางสาวภาวิณี พุฒิกร
ประสานสัมพันธ์ อาจารย์ภาวรรณ หมอกยา
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ นางวิภา หอมศิริ

คณะกรรมการ ชุดที่ 9 พ.ศ. 2533 - 2534

กรรมการที่ปรึกษา
 • ม.ล.จิตรสาร ชุมสาย
 • นายเทียน อัชกุล
 • นายสิงห์โต จ่างตระกูล
 • รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสมจิตต์ ศรีธัญรัตน์
 • คุณหญิงสนองนาฏ จารุดิลก
 • นางปยงค์ วิริยะวิทย์
 • นายนิรันตร์ นวมารค
 • ศาสตราจารย์ ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล
 • คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์
 • ศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ พงศะบุตร
 • คุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ
 • นายสวัสดิ์ จงกล
 • ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตโสมนัส ศิวะดิตถ์
 • นายโกวิท บุณยัษฐิติ
 • นายประวิทย์ คล่องวัฒนกิจ
 • นายอรุณ งามดี
 • นายกุลวาร บุณยัษฐิติ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์
 • รองศาสตราจารย์ ดุษฏีพร ชำนิโรคศานต์
 • อาจารย์พรรณรำไพ ดวงดี
นายกสมาคม นายประยอม ซองทอง
อุปนายก นายสุริย์ ด่านสวัสดิ์
เหรัญญิก นางเพ็ญพรรณ สุธีวงศ์
นายทะเบียน น.อ.หญิงเฉลา ศุภะกะลิน ร.น.
ปฏิคม นายเพชร วิชชุดากร
เลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารดา กีระนันทน์
กรรมการกลาง
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน สุวัตถี
 • นายวีสันต์ เลียงชเยศ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุบล พุกกะณะสุต
 • นางเยาวลักษณ์ อ่องจริต
 • นางพรนิภา ลิมปพยอม
 • นางผุสดี ลาชโรจน์
 • นางสุภา กิจจาทร
 • นางพรสวรรค์ อุทารวุฒิพงศ์
 • นายวินัย ภู่ระหงษ์
กรรมการผู้ช่วย
ผู้ช่วยนายทะเบียน
 • พ.อ.หญิง นฤมล ธีรโยธิน
 • นางปราณี อารยะศาสตร์
 • นางสมประสงค์ ปิ่นจินดา
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ นางอิราวดี นวมานนท์
ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวสมจิต จิระนันทิพร
ประสานสัมพันธ์ อาจารย์ภาวรรณ หมอกยา
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ นางวิภา หอมศิริ

คณะกรรมการ ชุดที่ 8 พ.ศ. 2531 - 2532

กรรมการที่ปรึกษา
 • นายเทียน อัชกุล
 • คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์
 • รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสมจิตต์ ศรีธัญรัตน์
 • นายสิงห์โต จ่างตระกูล
 • คุณหญิงสนองนาฏ จารุดิลก
 • นางปยงค์ วิริยะวิทย์
 • ศาสตราจารย์ ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล
 • นายนิรันตร์ นวมารค
 • คุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน สุวัตถี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตโสมนัส ศิวะดิตถ์
 • ดร.สืบแสง พรหมบุญ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดุษฏีพร ชำนิโรคศานต์
นายกสมาคม นายสุริย์ ด่านสวัสดิ์
อุปนายก คุณดวงเดือน พิศาลบุตร
เหรัญญิก นางเพ็ญพรรณ สุธีวงศ์
นายทะเบียน น.อ.หญิงเฉลา ศุภะกะลิน ร.น.
ปฏิคม นายวีสันต์ เลียงชเยศ
เลขานุการ นางสาวพรรณรำไพ ดวงดี
กรรมการกลาง
 • ศาสตราจารย์ บำรุงสุข สีหอำไพ
 • นายสวัสดิ์ จงกล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุบล พุกกะณะสุต
 • นางพรนิภา ลิมปพยอม
 • นางผุสดี ลาชโรจน์
 • นายกุลวาร บุณยัษฐิติ
 • นางสุภา กิจจาทร
 • นายเพชร วิชชุดากร
 • นางเนตรนภิศ นาควัชระ
กรรมการผู้ช่วย
ผู้ช่วยนายทะเบียน
 • พ.อ.หญิง นฤมล ธีรโยธิน
 • นางปราณี อารยะศาสตร์
ผู้ช่วยปฏิคม
 • นางเยาวลักษณ์ อ่องจริต
 • นางสาวกมลลักษณ์ โตสกุล
 • นางสาววรางค์ คุณานุกร
ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวพัธนี โชติกเสถียร

คณะกรรมการ ชุดที่ 7 พ.ศ. 2529 - 2530

กรรมการที่ปรึกษา
 • ศาสตราจารย์ ม.ล. จิรายุ นพวงศ์
 • นายเทียน อัชกุล
 • ม.ล. จิตรสาร ชุมสาย
 • คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์
 • ศาสตราจารย์ ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล
 • นายสิงห์โต จ่างตระกูล
 • คุณดวงเดือน พิศาลบุตร
 • คุณหญิงพึงใจ สินธวานนท์
 • นายโกวิท บุณยัษฐิติ
 • นางปยงค์ วิริยะวิทย์
 • ศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา วงศ์สายัณห์
 • คุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน สุวัตถี
 • นางสาวสุรางค์ ลักษณะบุตร
 • นายอรุณ งามดี
 • นางสมจิตต์ สิทธิไชย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตโสมนัส ศิวะดิตถ์
 • นายประยอม ซองทอง
 • นายวีสันต์ เลียงชเยศ
 • นางนิจพร จรณะจิตต์
นายกสมาคม รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสมจิตต์ ศรีธัญรัตน์
อุปนายก นายนิรันตร์ นวมารค
เหรัญญิก นายสุริย์ ด่านสวัสดิ์
นายทะเบียน น.อ.หญิงเฉลา ศุภะกะลิน ร.น.
ปฏิคม ดร.สืบแสง พรหมบุญ
เลขานุการ นางสาวพรรณรำไพ ดวงดี
กรรมการกลาง
 • คุณหญิงสนองนาฏ จารุดิลก
 • นายสวัสดิ์ จงกล
 • นางอุบล พุกกะณะสุต
 • นางบุญล้อม มะโนทัย
 • นางผุสดี ลาชโรจน์
 • นายกุลวาร บุณยัษฐิติ
 • นางบุปผนาฏ สุวรรณมาศ
 • นายเพชร วิชชุดากร
 • นายชูเกียรติ อุทกะพันธุ์
กรรมการผู้ช่วย
ผู้ช่วยเหรัญญิก นางเพ็ญพรรณ สุธีวงศ์
ผู้ช่วยนายทะเบียน
 • นางปราณี อารยะศาสตร์
 • พ.อ.หญิง นฤมล ธีรโยธิน
ผู้ช่วยปฏิคม
 • นางสาววรางค์ คุณานุกร
 • นางเยาวลักษณ์ อ่องจริต
 • นางสาวกมลลักษณ์ โตสกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ
 • นางสาวสุรภีพรรณ อุไรเลิศ
 • นางสาวอนุรัชนี ภิงคารวัฒน์

คณะกรรมการ ชุดที่ 6 พ.ศ. 2527 - 2528

กรรมการที่ปรึกษา
 • ศาสตราจารย์ ม.ล. จิรายุ นพวงศ์
 • นายเทียน อัชกุล
 • ม.ล. จิตรสาร ชุมสาย
 • นายสิงห์โต จ่างตระกูล
 • ศาสตราจารย์ ดร.วิทย์ วิศทเวทย์
 • ศาสตราจารย์ ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล
 • คุณหญิงอารี กุลตัณฑ์
 • คุณหญิงสนองนาฏ จารุดิลก
 • นางปยงค์ วิริยะวิทย์
 • นายโกวิท บุณยัษฐิติ
 • นางเฉลิมศรี ธรรมบุตร
 • นางสมจิตต์ สิทธิไชย
 • ศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา วงศ์สายัณห์
 • คุณหญิงพึงใจ สินธวานนท์
 • นางนิจพร จรณะจิตต์
 • นางบุญล้อม มะโนทัย
นายกสมาคม นายสิงห์โต จ่างตระกูล
อุปนายก นายนิรันตร์ นวมารค
เหรัญญิก นายสุริย์ ด่านสวัสดิ์
นายทะเบียน นางสาววรางค์ คุณานุกร
ปฏิคม นายเพชร วิชชุดากร
เลขานุการ นางสาวพรรณรำไพ ดวงดี
กรรมการกลาง
 • ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ พงศะบุตร
 • นางผุสดี ลาชโรจน์
 • นายนิพนธ์ มาศะวิสุทธิ์
 • น.อ.หญิงเฉลา ศุภะกะลิน ร.น.
 • นายอรุณ งามดี
 • นายกุลวาร บุณยัษฐิติ
 • นายวีสันต์ เลียงชเยศ
 • นางบุปผนาฏ สุวรรณมาศ
 • นางอิราวดี นวมานนท์
กรรมการผู้ช่วย
ผู้ช่วยนายทะเบียน พ.อ.หญิงนฤมล ธีรโยธิน
ผู้ช่วยเลขานุการ
 • นางสาวสุรภีพรรณ อุไรเลิศ
 • ม.ร.ว.อุษณิษา สุขสวัสดิ์
 • นางสาวจารุวรรณ โล่ห์วีระ

คณะกรรมการชุดที่ 5 พ.ศ. 2525 – 2526

กรรมการที่ปรึกษา
 • ศาสตราจารย์ ม.ล. จิรายุ นพวงศ์
 • นายเทียน อัชกุล
 • ม.ล. จิตรสาร ชุมสาย
 • คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์
 • ศาสตราจารย์ ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล
 • ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ พงศะบุตร
 • คุณดวงเดือน พิศาลบุตร
 • ศาสตราจารย์ ดร.วิทย์ วิศทเวทย์
 • คุณหญิงอารี กุลตัณฑ์
 • คุณหญิงสนองนาฏ จารุดิลก
 • นางปยงค์ วิริยะวิทย์
 • ศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา วงศ์สายัณห์
 • นางสมจิตต์ สิทธิไชย
 • นางสาวเฉลิมศรี ธรรมบุตร
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน สุวัตถี
 • นายโกวิท บุณยัษฐิติ
 • ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตโสมนัส ศิวะดิตถ์
 • นางบุญล้อม มะโนทัย
 • คุณหญิงพึงใจ สินธวานนท์
 • นายประยอม ซองทอง
 • รองศาสตราจารย์ ระวาท วณิคพันธ์
 • นางพรนิภา ลิมปพยอม
 • นางนิจพร จรณะจิตต์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุบล พุกกะณะสุต
นายกสมาคม คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์
อุปนายก นายกุลวาร บุณยัษฐิติ
เหรัญญิก นายสุริย์ ด่านสวัสดิ์
นายทะเบียน นางสาววรางค์ คุณานุกร
ปฏิคม นายวีสันต์ เลียงชเยศ
เลขานุการ นางผุสดี ลาชโรจน์
กรรมการกลาง
ฝ่ายวิชาการ
 • รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสมจิตต์ ศรีธัญรัตน์
 • นายประสิทธิ์ ตุลยาทร
 • นางบุปผนาฎ สุวรรณมาศ
ฝ่ายเลขานุการ นางสาวพรรณรำไพ ดวงดี
ฝ่ายจัดหาสมาชิก น.อ.หญิงเฉลา ศุภะกะลิน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • นายอรุณ งามดี
 • นางสาวสุรางค์ ลักษณะบุตร
ฝ่ายทั่วไป คุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ
ฝ่ายปฏิคม นายเพชร วิชชุดากร
กรรมการผู้ช่วย
ผู้ช่วยนายทะเบียน
 • พ.ท.หญิงนฤมล ธีรโยธิน
 • ม.ร.ว.สุรธวัช ศรีธวัช
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
 • นางอิราวดี นวมานนท์
 • นางสาวพรสวรรค์ ศิริถาพร
ผู้ช่วยเลขานุการ
 • อาจารย์ ม.ร.ว.อุษณิษา สุขสวัสดิ์
 • นางสาวสุรภีพรรณ อุไรเลิศ
 • นางสาวสนิทสุดา เอกชัย

คณะกรรมการชุดที่ 4 พ.ศ. 2523 – 2524

กรรมการที่ปรึกษา
 • ศาสตราจารย์ ม.ล. จิรายุ นพวงศ์
 • นายเทียน อัชกุล
 • ม.ล. จิตรสาร ชุมสาย
 • คุณหญิงอัมพร มีศุข
 • ศาสตราจารย์ ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล
 • ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ พงศะบุตร
 • ศาสตราจารย์คุณหญิงเกื้อกูล เสถียรไทย
 • ศาสตราจารย์ ดร.วิทย์ วิศทเวทย์
 • ศาสตราจารย์อำไพ สุจริตกุล
 • นายเชาว์ ทองมา
 • นายโกวิท บุณยัษฐิติ
นายกสมาคม นายสิงห์โต จ่างตระกูล
อุปนายก คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์
เหรัญญิก นายสุริย์ ด่านสวัสดิ์
นายทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ร.ว. ดวงใจ ชุมพล
ปฏิคม นายกุลวาร บุณยัษฐิติ
เลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล พุกกะณะสุต
กรรมการกลาง
 • อาจารย์บุญล้อม มะโนทัย (ประชาสัมพันธ์)
 • ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง
 • นายสมาน ใจปราณี
 • นายประสิทธิ์ ตุลยาทร
 • นายนิพนธ์ มาศะวิสุทธิ์
 • นายอุทัย รักษ์กุล
 • นายวีสันต์ เลียงชเยศ
 • นางนิจพร จรณะจิตต์
 • นายประโมทย์ กังสดาร
กรรมการผู้ช่วย
ผู้ช่วยนายทะเบียน อาจารย์วรางค์ คุณานุกร
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ นางอิราวดี นวมานนท์
ผู้ช่วยปฏิคม นายเพชร วิชชุดากร
ผู้ช่วยเลขานุการ
 • อาจารย์พรรณรำไพ ดวงดี
 • อาจารย์ปาริชาต นาคะตะ
 • อาจารย์ ม.ร.ว.อุษณิษา สุขสวัสดิ์

คณะกรรมการชุดที่ 3 พ.ศ. 2521 – 2522

กรรมการที่ปรึกษา
 • ศาสตราจารย์ คุณหญิงเกื้อกูล เสถียรไทย
 • ศาสตราจารย์ ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล
 • นายเทียน อัชกุล
นายกสมาคม ม.ล. จิตรสาร ชุมสาย
อุปนายก ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ พงศะบุตร
เหรัญญิก นายสุริย์ ด่านสวัสดิ์
นายทะเบียน อาจารย์ผ่องพรรณ ลวนานนท์
ปฏิคม นายสิงห์โต จ่างตระกูล
เลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล พุกกะณะสุต
กรรมการกลาง
 • นายโกวิท บุณยัษฐิติ
 • ศาสตราจารย์ ด.ร. วิจิตร ศรีสอ้าน
 • คุณหญิงอัมพร มีศุข
 • คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์
 • นายเชาว์ ทองมา
 • อาจารย์ชั้นพิเศษวนิดา พูนศิริวงศ์
 • นายสวัสดิ์ สุวรรณอักษร
 • นายประยอม ซองทอง
ฝ่ายกิจการนิสิต
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดโช อุตตรนที
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิลันธน์ จันทิมาภา
กรรมการผู้ช่วย
ผู้ช่วยนายทะเบียน อาจารย์วรางค์ คุณานุกร
ผู้ช่วยปฏิคม
 • นางอิราวดี นวมานนท์
 • นางสาวมณฑนิจ สุทธิศิริ
ผู้ช่วยเลขานุการ
 • อาจารย์จารุรัช ตันตราภรณ์
 • อาจารย์จารุวรรณ จันทร
 • อาจารย์ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร

คณะกรรมการชุดที่ 2 พ.ศ. 2519 - 2520

กรรมการที่ปรึกษา
 • ศาสตราจารย์ ม.ล. จิรายุ นพวงศ์
 • ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ พงศะบุตร
 • ศาสตราจารย์เกื้อกูล เสถียรไทย
 • ศาสตราจารย์ ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล
 • ม.ล. จิตรสาร ชุมสาย
นายกสมาคม นายเทียน อัชกุล
อุปนายก นายนิรันตร์ นวมารค
เหรัญญิก นายสุริย์ ด่านสวัสดิ์
นายทะเบียน อาจารย์นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ
ปฏิคม นายโกวิท บุณยัษฐิติ
เลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล พุกกะณะสุต
กรรมการกลาง
 • ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
 • นายสิงห์โต จ่างตระกูล
 • นายสวัสดิ์ จงกล
 • นางศรีนวล ธุมชัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ศุนาลัย
 • นายกุลวาร บุณยัษฐิติ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ล. จ้อย นันทิวัชรินทร์
 • นางอิราวดี นวมานนท์
 • นายภิญญศักดิ์ กลิ่นขจาย
กรรมการผู้ช่วย
ผู้ช่วยปฏิคม
 • นายภูริวรรตก์ เชาวนะกวี
 • นางสนานจิตต์ ธรรมกุล
 • อาจารย์ชั้นพิเศษ วนิดา พูนศิริวงศ์
 • นางวนิดา สถิตานนท์
 • นายประยอม ซองทอง
 • นายโกวิท สีตลายัน
 • นางชลาใส แสงแก้ว
 • นายชูเกียรติ อุทกะพันธุ์
 • อาจารย์ใจสคราญ หิรัญพฤกษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
 • อาจารย์จารุวรรณ จันทร
 • อาจารย์วรางค์ คุณานุกร

คณะกรรมการชุดที่ 1 พ.ศ. 2517 – 2518

กรรมการที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ พงศะบุตร
นายกสมาคม ศาสตราจารย์ ม.ล. จิรายุ นพวงศ์
อุปนายก รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
เหรัญญิก นายสุริย์ ด่านสวัสดิ์
นายทะเบียน อาจารย์ขนิษฐ์ ตันฑวิรัตน์
ปฏิคม รองศาสตราจารย์วิลาสวงศ์ พงศะบุตร
เลขานุการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล พุกกะณะสุต
กรรมการกลาง
 • นายเทียน อัชกุล
 • ศาสตราจารย์ ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล
 • พ.ต.หญิง ผะอบ โปษกฤษณะ
 • นายสิงห์โต จ่างตระกูล
 • นายโกวิท บุณยัษฐิติ
 • ม.ร.ว. อรฉัตร ซองทอง
 • นางสุภา สิริสิงห
 • นายยื่น ศรีวรขันธ์
 • นายประโมทย์ กังสดาร
กรรมการผู้ช่วย
ผู้ช่วยนายทะเบียน อาจารย์ประยงศรี พัฒนกิจจำรูญ
ผู้ช่วยปฏิคม
 • นายประยอม ซองทอง
 • ศาสตราจารย์ไพเราะ โชติประสิทธิ์