เพลงประจำคณะ

เพลงมหาจุฬาลงกรณ์
เพลงมาร์ชอักษร
เพลงกลับบ้านสีเทา
เพลงนิสิตเทวาลัย