สมัครสมาชิก

วิธีการสมัคร

๑. ขอรับใบสมัครหรือ download แบบฟอร์มจาก website ของสมาคมฯ และส่งเอกสารการสมัครได้ทาง E-mail : artsalumnicu@gmail.com หรือ โทรสาร ๐-๒๒๕๓-๒๐๕๙ หรือยื่นใบสมัครที่สํานักงานสมาคมฯ ชั้นลอย อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๒. การชําระเงินค่าสมาชิกสามัญตลอดชีพ ๕๐๐ บาท สมาชิกสมทบ* (นิสิตปัจจุบันระดับปริญญาตรี) ๑๐๐ บาท ที่สํานักงานสมาคมฯ หรือโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์จุฬาฯ” บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๔๐๑-๒-๑๒๙๐๓-๐ ธนาคารไทยพาณิชย์จํากัด (มหาชน) สาขาย่อยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส่งสําเนาใบโอนเงินมายังสํานักงานสมาคมฯ ทางโทรสาร ๐-๒๒๕๓-๒๐๕๙ หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของสมาคมฯ

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๓-๒๐๕๙, ๐-๒๒๑๘-๔๘๕๘
โทรสาร ๐-๒๒๕๓-๒๐๕๙
E-mail: artsalumnicu@gmail.com

* สมาชิกสมทบเมื่อจบการศึกษาแล้วและประสงค์จะเป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพจะต้องชําระค่าสมาชิกเพิ่มอีก ๔๐๐ บาท