สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า
สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เสนอชื่อนิสิตเก่าเพื่อรับการสรรหาเป็นอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ได้สรรหาและยกย่องนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น มากว่า ๒๘ ปีแล้ว เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่นิสิตอักษรศาสตร์และเป็นเกียรติประวัติที่น่าภาคภูมิใจของผู้ได้รับการยกย่อง นิสิตเก่าอักษรศาสตร์รุ่นต่าง ๆ ได้ไปประกอบอาชีพอยู่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ยากที่คณะกรรมการสรรหาฯ จะสืบเสาะได้ทั่วถึง ช่วยกันเสนอชื่อนิสิตเก่าอักษรฯ พร้อมเกียรติประวัติ ผู้สมควรได้รับการยกย่อง ส่งมาที่

สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

หรือ ส่งทางโทรสาร ๐-๒๒๕๓-๒๐๕๙ ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ สอบถามโทร. 083-787-0898 หรือ 081-910-8990

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ Word | PDF ... อ่านต่อ

มูลนิธิมหาจักรีสิรินธร

นับเป็นเวลาเกือบศตวรรษที่พระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันมีคณะอักษรศาสตร์เป็นคณะวิชาเริ่มแรกคณะหนึ่ง แต่นั้นมา คณะอักษรศาสตร์ ... อ่านต่อ

วารสารอักษรสัมพันธ์

ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙

ภาพกิจกรรมล่าสุด