สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญชวนสมาชิก และนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ทุกรุ่น เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี เลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่และกรรมการกลาง ๕ คน และร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบโล่แก่ "นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น" ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๙ คน คือ

  1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อำภา โอตระกูล อบ. รุ่น ๒๒
  2. ม.ล.พูนแสง สูตะบุตร อบ. รุ่น ๒๗
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎีพร ชำนิโรคศานต์ อบ. รุ่น ๓๑
  4. นางมนันยา ธนะภูมิ อบ. รุ่น ๓๑
  5. ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา อบ. รุ่น ๓๒
  6. คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์ อบ. รุ่น ๓๔
  7. นางเยาวภา พัธโนทัย อบ. รุ่น ๓๖
  8. นางสาววริยา ว่องปรีชา อบ. รุ่น ๔๓
  9. นางบุษยา มาทแล็ง อบ. รุ่น ๔๕

และร่วมงานคืนสู่เหย้า “๑๐๑ ปี อักษรศาสตร์ ตามรอยพระบาทเป็นราชพลี” ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ลานประชุมกร ข้างหอประชุมใหญ่ และสนามหน้าเทวาลัย

๑๐๑ ปี อักษรศาสตร์ ตามรอยพระบาทเป็นราชพลี - วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.  ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ลานประชุมกร ข้างหอประชุมใหญ่

มูลนิธิมหาจักรีสิรินธร

นับเป็นเวลาเกือบศตวรรษที่พระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันมีคณะอักษรศาสตร์เป็นคณะวิชาเริ่มแรกคณะหนึ่ง แต่นั้นมา คณะอักษรศาสตร์ ... อ่านต่อ

วารสารอักษรสัมพันธ์

ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

ภาพกิจกรรมล่าสุด