ติดต่อสมาคมฯ

สำนักงานสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
อาคารมหาจักรีสิรินธร ชั้นลอย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทร/โทรสาร ๐-๒๒๕๓-๒๐๕๙
E-mail : artsalumnicu@gmail.com
Website: http://www.arts.chula.ac.th/AlumWeb